Družbeno odgovorno podeželje v Savinjski dolini - FIŽOLČKOVA POT

 

Projekt "Družbeno odgovorno podeželje v Savinjski dolini - Fižolčkova pot" je nastal v sodelovanju nevladnih organizacij in treh kmetij iz lokalnega okolja.

 

Vodilni partner projekta je Zavod VINETUM Slovenjske Gorice, zavod za razvoj trajnostnega turizma, Lenart so.p.. Člani partnerstva so:

- družinska kmetija Cokan Ivo, Spodnje roje 1, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,

- mešana kmetija Bizjak Jože, Letuš 50, 3327 Šmartno ob Paki, 

- ekološka kmetija Poprask Aleš, Skorno 27, 3327 Šmartno ob Paki, 

- Društvo za razvojčloveških virov in socialnih programo NOVUS. 

 

Namen projekta je razžiritev nabora možnih dejavnosti na kmetijah, tudi na dejavnostih v zvezi s socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževalnjem o okolju in hrani. To bomo dosegli s povezovanjem dejavnosti nekaterih podjetij, ki delujejo na tem področju ter kmetijami, ki bi želele poskusno izvajati te aktivnosti. V okviru projekta bi kmetije pridobile znanja, ki bi lahko privedla k ustvaritvi novega delovnega mesta na kmetiji. 

 

Partnerji smo si zadali naslednje cilje:

- preučiti in preizkusiti nove možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povzeavi s socialnimi podjetji, 

- izobraziti kmete in zaposlene v socialnem podjetju, da bodo sposobni samostojno izvesti potrebne aktivnosti, 

- izobraževati na področju ekološkega kmetovanja, 

spodbujanje zmanjševanja količin zavržene hrane in večanje družbene odgovornosti na omenjenem področju, 

- ustvariti vsaj eno delovno mesto, 

- medgeneracijsko sodelovanje in povezvoanje, 

- ustvariti produkt, ki bo doprinesel k izboljšanju finančnega položaja na kmetiji, 

- seznaniti druge kmetije, socialna podjetja in širšo skupnost o rezultatih projekta, 

- ugotoviti ali so potrebne spremembe na področju zakonodaje, ki bi omogočile oz. olajšale razvoj novih oblik dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

- zaradi potrditve našega dela bomo opravili zunanjo evalvacijo. 

 

Fizolčkova pot (video vsebina) 

 

 

 

 

 

 

Utrinki iz preteklih dogodkov