Di - SPOT - Sodelujemo in se učimo: SKUPAJ

 

Društvo Novus je izbrani prijavitelj na javnem razpisu za sofinanciranje projekta »COVID – 19 S socialnim vključevanjem do opolnomočenja otrok, mladostnikov in starejših«.  

 

Za izvedbo celotnega projekta je namenjeno 129.997,00 EUR sredstev.

Ključni cilj javnega razpisa je usmerjen v spodbujanje socialne vključenosti in opolnomočenje s pomočjo različnih pristopov, ki ranljive skupine vključujejo v razvijanje novih pristopov. Z njimi bomo lažje naslavljali njihove potrebe zaradi epidemije COVID – 19 in prispevali k zmanjševanju njenih posledic. Cilj javnega razpisa je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

 

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19.

 

Ciljne skupine razpisa:

  • starejši,
  • otroci,
  • mladostniki.

 

Cilj javnega razpisa:

  • Opolnomočenje otrok in mladine za doseganje učnih uspehov (skupinske in individualne oblike pomoči za doseganje učnih uspehov in za soočanje z učnimi izzivi – npr. pomoč pri učenju, pregled nalog, priprava na preizkuse znanja),
  • opolnomočenje starejših za aktivno preživljanje prostega časa (aktivno preživljanje prostega časa z vključevanjem v družbene procese in mentalno aktivnost. Individualne in skupinske aktivnosti bodo usmerjene v družabništvo in krepitev kompetenc digitalne pismenosti, ki so v razmerah epidemije COVID – 19 ključne),
  • dvig motivacije, krepitev samozavesti in občutka lastne vrednosti (pri starejših želimo vzpodbuditi pozitivno razmišljanje in delovanje, ki vodi k boljšemu življenju, kljub posledicam epidemije in (občutka) večje izoliranosti. Pri otrocih in mladih pa bodo aktivnosti namenjene krepitvi notranje motivacije, ustvarjanju okolja in spoznavanju kako trud, vložen v učenje omogoča doseganje občutka uspešnosti).

 

Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostne osi  "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.3 specifičnega cilja "Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju".

 

 

Več novic o projektu najdete:

DiSPOT zloženka: DiSPOT_zlozenka

 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

Sara Rančan, 064 199 365, sara.rancan@drustvo-novus.com 

dr. Ana Kuntarič,  mag. soc. in ekon. ved, ana.kuntaric@drustvo-novus.com 

Amela Ahmetović, 064 199 365, amela.ahmetovic@drustvo-novus.com