Karierni center za mlade - VšečKAM in GREM (Enota Velenje)

- Aktivnosti za šolajočo mladino                                                                   

- Aktivnosti za starše                                                                                       

- Sodelovanje s strokovnim osebjem                                                           

- Sodelovanje z deležniki v okolju                                                                 

- Predstavitveni film KCM                                                                                 

- Sodelovanje s poklicnimi ambasadorji:

  Filip Flisar,

  Alice Čop,

  Mrigo,

  Ana Lovrenc,

  cirkusanti Eva Zibler, Oton Korošec in Tjaž Juvan.     

- Sodelovanje z zunanjim strokovnim osebjem (film Petre Škarja)         

- Sodelovanje s šolami na otroških parlamentih (film v Vitanju)                 

- Spoznavanje poklicev  (Job Avatar)

 

 

Naslov projekta: »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«

 

Opis projekta:

Gre za Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Edinstvenost projekta je vsekakor v pokritosti partnerskega sodelovanja področja vzhodne kohezijske regije, z izjemo Litije, v podpornih aktivnostih in v sodelovanju z lokalnim okoljem, gospodarstvom, nevladnimi organizacijami, šolami, svetovalnimi službami, ZRSZ, Ljudskimi univerzami, Centri za poklicno izobraževanje, občino ter predvsem regijsko mobilnostjo in dostopnostjo brezplačnih storitev slehernega posameznika ter starša.

 

Cilji projekta:

 • vzpostavitev štirih enot Kariernega centra za mlade (KCM) za krepitev kompetenc karierne orientacije za šolajočo mladino v starosti 6 do 19 let Kohezijske regije Vzhodne Slovenije (KRVS),
 • izboljšanje možnosti za vključitev v aktivnosti karierne orientacije za organizacije in posameznike,
 • opolnomočenje šolajoče mladine za samospoznavanje in načrtovanje kariere,
 • opolnomočenje staršev za podporo otrokom pri raziskovanju in načrtovanju kariere,
 • izboljšanje odzivnosti mladih na potrebe na trgu dela,
 • okrepitev kompetenc svetovalnih delavcev za izvajanje karierne orientacija za šolajočo mladino,
 • vpeljevanje inovativnih in kreativnih pristopov pri izvajanju karierne orientacije za šolajočo mladino,
 • izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema na potrebe na trga dela,
 • okrepitev sodelovanja med deležniki iz izobraževalne in gospodarske sfere.

 

Ključne aktivnosti:

Informiranje

 • O možnostih nadaljnjega izobraževanja, pridobivanja štipendij ter opravljanja obveznih delovnih praks idr.
 • Predstavitve deficitarnih in perspektivnih poklicev ter poklicev prihodnosti na trgu dela.
 • Osebno, telefonsko, po elektronski pošti in tudi s pomočjo aktualnih družbenih omrežij.
 • Priložnostno je organizirano tudi na osnovnih šolah in srednjih šolah ter na dogodkih, ki imajo poudarek na zaposlovanju, razvoju kariere in izobraževanju mladih.

 

Razvijanje interesov mladih in spoznavanje sveta dela

 • Učne in debatne delavnice s poudarkom na praktičnih in virtualnih predstavitvah poklicev, vključno s predstavitvami poklicev v realnem okolju.
 • Spoznavanjem poklicev v okolju v sodelovanju z deležniki, intervjujev zaposlenih, hitrih zmenkov z delodajalci, generiranja podjetniških idej ipd.
 • Organizirano kot dodatne dejavnosti v okviru dnevov dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški dnevi) idr.

 

Individualno karierno svetovanje s šolajočo mladino

 • Spodbuja mlade k spoznavanju sebe, prepoznavanju talentov, kariernih interesov in kompetenc za življenje ter delo.
 • Mladim omogoča celovito podporo pri oblikovanju kariernih ciljev pri izbiri šolanja in poklica.
 • Uporaba različnih orodij in vprašalnikov ter pripomočkov za samostojno vodenje kariere.

 

Podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere mladih

 • Strokovne delavnice, motivacijska srečanja in predavanja za starše s spoznavanjem kariernih orodij, izobraževalnih programov in poklicnih ter zaposlitvenih priložnosti na trgu dela za zagotavljanje podpore staršem.
 • Organizirano npr. v okviru roditeljskih sestankov ali šolskih dni dejavnosti.

 

Promocija in krepitev sodelovanja deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije

 • Strokovna srečanja, sejemski dogodki s promocijo izobraževalnih programov in poklicev, strokovna ekskurzija v tujino in strokovne razprave z deležniki ter s svetovalnimi/strokovnimi delavci na šolah z namenom razvoja, izmenjave in prenosa dobrih praks na področju izvajanja storitev karierne orientacije na lokalnem/regionalnem nivoju.

 

 

Sodelujoči na projektu:

Prijavitelj: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor; http://www.fundacija-prizma.si/

Partner št. 1: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, Trg mladosti 6, 3320 Velenje; http://www.drustvo-novus.com/

Partner št. 2: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto; http://www.ric-nm.si/si/

Partner 3: Podjetniški inkubator Kočevje, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje; http://www.inkubator-kocevje.si/

 

 

Kje delujemo in regijska pokritost udeležbe?

 

Enota KCM Velenje (Savinjska regija, Šaleška regija, Koroška regija in Zasavska regija, z izjemo Litije)

Delujemo v prostorih Visoke šole za varstvo okolja Velenje (VŠVO), stavba Gaudeamus, Trg mladosti 7, 3320 Velenje, 1. nadstropje, kabinet št. 8.

 

Kontaktne informacije:

Dr. Selma Filipančič Jenko, zastopnica Društva NOVUS

T: 041 33 84 84

E: selma.filipancic@drustvo-novus.com

 

Helena Felicijan, strokovna sodelavka

T: 064 260 053

E: helena.felicijan@drustvo-novus.com

 

Snježana Lekić, strokovna sodelavka

T: 064 237 477

E: snjezana.lekic@drustvo-novus.com

 

KATALOG AKTIVNOSTI - KARIERNA ORIENTACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE: >>>>>

KATALOG AKTIVNOSTI - KARIERNA ORIENTACIJA ZA SREDNJEŠOLCE: >>>>>

 

Promocijska gradiva:

Brošura: >>>>>

Letak (A5): >>>>>

 

Javno povabilo strokovnjakom:

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovno delo na področju karierne orientacije v okviru projekta “VšečKAM in GREM – KARIERNI CENTER ZA MLADE«, januar 2020:  >>>>>

- vloga: >>>>

- soglasje: >>>>

 

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovno delo na področju karierne orientacije v okviru projekta “VšečKAM in GREM – KARIERNI CENTER ZA MLADE«, september 2021:  >>>>>

- vloga: >>>>

- soglasje: >>>>

 

BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA UPORABNIKE (ENOTA KCM VELENJE):

T: 080 71 79

Lepo vabljeni k sodelovanju.

________________________________________________________________________________________________

Program je za uporabnike brezplačen.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.