PRETEKLI PROJEKTI

Društvo NOVUS je sodelovalo v projektu LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline - Jejmo lokalno: povečanje stopnje samooskrbe v SAŠA regiji, ki se je zaključil decembra 2020.  

 

Projekt je temeljil in prispeval k prednostnemu področju samooskrbe, ki je poleg turizma in predelave lesa pomembno področje Strategije lokalnega razvoja LAS ZSŠD. Pomen samooskrbe se je promoviral preko uporabe novih virtualnih tehnologij in inovativnih načinov izobraževanja (VR očala).

 

Skupno je bilo izvedenih:

- 75 delavnic za otroke (vključenih je bilo 1373 otrok),

- 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju. Delavnice so vsebovale 10 različnih tematik (vključenih je bilo 274 oseb),

- za starostnike in bolnike z demenco je bil vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti preko izvedbe 10 delavnic (vključenih je bilo 103 starostnikov).

 

Pomemben prispevek operacije, ki omogoča tudi samo trajnost operacije, je bila izvedena virtualna konferenca na temo Varstva okolja in ohranjanja narave ter pomen prehranske samooskrbe. V času razglašene epidemije je pomen lokalne hrane še posebej pomemben. K sodelovanju so povabili nekatere lokalne pridelovalce, predelovalce in turistične delavce, ki v svoje jedilnike vključujejo lokalno hrano. Vključili so pomen lokalne hrane za osnovnošolce in spomnili, da ima področje samooskrbe širši pomen, tudi na področju energetske samooskrbe. Na videokonferenci je sodeloval tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek.

 

V projektu so sodelovali Ljudska univerza Velenje (prijavitelj), Društvo NovusKGZS - Zavod CeljeRA SAŠA in Zavod Savinja.

Center za družine Harmonija predstavlja v lokalnem okolju osrednji prostor, ki je namenjen druženju in izpolnitvi potreb otrok, mladostnikov, staršev, različnih oblik družin in drugih posameznikov. 

 

Vsebine:

 • - Neformalno druženje

- Aktivnosti za pozitivno starševstvo

 • - Počitniške aktivnosti za otroke in organizirano varstvo otrok
 • - Spodbujanje zdravega življenjskega sloga

 

Od ponedeljka do petka, od 7:30 do 17:00 ure, smo omogočali neformalno druženje (pogovor, družabne igre, uporabo računalnika, interneta, informiranje) ter nudili širok nabor različnih vsebin:

 

Vsebine namenjene razvoju pozitivnega starševstva

•Predavanja in izobraževalne delavnice za starše (pozitivna vzgoja, odgovorno starševstvo)

•Pogovorne delavnice (izmenjava izkušenj, odnosi in postavljanje mej otroku)

•Praktični treningi starševstva

 

Počitniške aktivnosti za otroke in organizirano varstvo otrok

•Igre z žogo, družabne igre v igralnici in na prostem

•Kreativna in varna uporaba računalnika in interneta

•Ustvarjalne delavnice za krepitev kreativnosti

•Jutranje in popoldansko občasno varstvo mlajših otrok

 

Aktivnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga

 

•Delavnice informiranja in osveščanja o zdravem življenjskem slogu, vzgajanju v IKT družbi, pripravi zdravih obrokov, pomenu gibanja

•Pogovori, informiranje, usmerjanje, skupine za samopomoč

 

Program je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Velenje in Občine Šmartno ob Paki.

 

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje – Namen programov je bil, da se mladim od 15 – 29 let v lokalnem okolju ponudi podporo na različnih vsebinskih področjih.

Namen projekta je bil razviti in izvesti dva dolga programa socialne aktivacije, ki sta z vključenostjo različnih akterjev in celostnim pristopom vplivala na ponovno socialno aktivacijo oseb iz ciljne skupine na območju regijske enote Velenja, Mozirja in Žalca. Program je bil namenjen dvigu socialnih in zaposlitvenih kompetenc pri dolgotrajnih prejemnikih denarne socialne pomoči.  Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz  sredstev Evropskega socialnega sklada.

Projekt »Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS« je bil izbran na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

 

Projekt je trajal od 1. 1. 2016 – 30. 9. 2019 in se je izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 – 2020. V času trajanja projekta smo skozi projekt strokovno, organizacijsko in zagovorniško okrepljene izbrane NVO s potencialom in tudi druge NVO spodbujali k razvoju novih storitev, ki jih določeno okolje potrebuje.

 

Naložbo financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, sodelovali pa smo tudi z Mladinskim centrom Dravinjske doline.

 

Skozi izvajanje vseh načrtovanih aktivnosti projekta smo želeli okrepiti prepoznavnost in vlogo regionalnega stičišča kot:

 1. osrednjo institucijo za razvoj NVO sektorja v lokalnem/regionalnem okolju in zagotavljanje storitev NVO s potencialom ter tudi ostalih,
 2. predstavniško telo NVO v odnosu do lokalnih/regionalnih oblasti in drugih akterjev,
 3. koordinatorja čezsektorske strukturne mreže, ki krepi sodelovanje med sektorji z namenom reševanja lokalnih/regionalnih potreb.

 

  

Operacijo KulNote, ki jo je financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, je kot nosilec projekta izvajalo Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje. Pri izvajanju aktivnosti operacije smo sodelovali kot projektni partner. Naša vloga v projektu je bila izvesti usposabljanje na področju zaposlovanja in podjetništva v kulturi. Izvedli smo 10 delavnic v skupnem trajanju 42 ur. Preko usposabljanj smo udeležence operacije usposobili na področju zaposlovanja in podjetništva v kulturi, z namenom, da dolgoročno sami poskrbijo za nove priložnosti, skozi katere se bo večala zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin.

 

Namen projekta je bil z inovativnim multidisciplinarnim usposabljanjem na področju poustvarjanja ljudske vokalne glasbe, ročnih spretnosti (keranje, zmijanski vez), avdio-video produkcije in zaposlovanja in podjetništva v kulturi:

– dvigniti raven usposobljenosti, ustvarjalnosti in samozavesti mladih in starejših dolgotrajno brezposelnih za večje zaposlitvene možnosti na trgu dela;

– skozi inovativno krepitev človeškega kapitala večati prepoznavnost bošnjaške, srbske in drugih manjšinskih kultur v Velenju, Trbovljah in širše v Sloveniji ter s tem večati socialno vključenost pripadnikov ranljivih skupin.

 

Ciljna skupina operacije so bile bošnjaška in srbska skupnost v Velenju in Trbovljah. Operacija se je zlasti osredotočala na starejše brezposelne ženske in mlade, ki šele vstopajo na trg delovne sile in imajo potrebo po socialni aktivaciji skozi kulturno udejstvovanje ter po pridobivanju novih znanj in veščin, ki bodo večale njihovo zaposljivost.

Operacijo, ki jo je izvajalo Bošnjaško mladinsko kulturno društvo v času od 1. julija 2016 do 31. avgusta 2017, sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen operacije je bil z inovativnim usposabljanjem na področju ročnih spretnosti (keranje – klekljanje), video produkcije in kulturnega menedžmenta, omogočiti večjo socialno aktivacijo in zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ter skozi inovativno krepitev človeškega kapitala večati prepoznavnost bošnjaške in drugih manjšinskih kultur v Velenju oz. v Sloveniji.

·         Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njenih dejavnosti (2018) 

·         Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (2018)

 

Programa javnega dela sta podpirala in sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje.

Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev – Nudenje strokovne, organizacijske in zagovorniške krepitve nevladnih organizacij v savinjski regiji ter spodbujanje le-teh k razvoju novih storitev, ki jih določeno okolje potrebuje.

·         Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (migrantov, priseljencev, beguncev, žrtev nasilja v družini, žensk, otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje) (2016 – 2017)

·         Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (starejših prebivalcev, ki jim grozi socialna izključenost, starejših brezposelnih oseb, invalidov, trajno in začasno nezaposljivih oseb) (2016 – 2017) 

 

Programa javnega dela sta podpirala in sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje.

Cikel dogodkov »Pogovorni večeri za ženske« smo izvajali kot srečanja namenjena ženskam, s ciljem, da znotraj skupine spregovorimo o temah na področju nosečnosti in materinstva. S pogovorno skupino smo spodbujali komunikacijo in osveščanje na dotičnem področju, z namenom, da se krepi sporočilo – »dovoljeno je govoriti o stiskah med nosečnostjo in materinstvom«. Z rednimi srečanji smo ustvarjali prostor, kjer so ženske lahko spregovorile o lastnih strahovih in izzivih na opisanem področju.

 

V časovnem obdobju od maja do novembra 2016 se je v sklopu pogovornih večerov vključilo 61 oseb.

 

Organizirali smo 8 pogovornih večerov za ženske na različne teme in s tem zajeli široko paleto pogostnih ob-porodnih vprašanj, ki si jih zastavljajo ženske: spremembe v partnerskem odnosu, usklajevanje poklicnega in materinskega področja, ginekološko – psihološka vprašanja, duševne stiske žensk.

 

Z rednimi srečanji smo ustvarjali prostor, kjer so udeleženke lahko spregovorile o lastnih strahovih in izzivih na področju nosečnosti in materinstva ter o drugih čustvenih stanjih vezanih na samopodobo.

Dogodki so bili tudi priložnost, da so udeleženke prejele praktične napotke kako lahko pri sebi prepoznajo dejavnike tveganja za duševne stiske med nosečnostjo ali kasneje v času materinstva.

 

Izvedbo programa je sofinancirala Mestna občina Velenje.

V okviru projekta »Prednosti uporabe računalnika za starejše odrasle« smo starejšim ponudili petkova srečanja na brezplačnih računalniških delavnicah s ciljem spoznavanja osnovne uporabe računalnika in možnosti, prednosti in pasti interneta za starejše odrasle (»Shranjevanje dokumentov«, »Osnove interneta«, »Prednosti in pasti interneta« »Spletni portali za starejše, »E-pošta gmail.com«, »Socialna omrežja« …).

 

Glavni cilj programa je bil starejše odrasle opremiti z znanjem kako uporabljati računalnik, predvsem internet in njegove možnosti, ki jih lahko s pridom izkoristi tudi starejša populacija prebivalstva. Z izvajanjem zgoraj navedenih aktivnosti je bil cilj dosežen, saj so starejši odrasli z vključevanjem v aktivnosti in kontinuiranim ponavljanjem pridobljenega znanja krepili miselne zmožnosti, urili spomin, predvsem pa ohranjali socialno vključenost in pridobivali konkretna znanja, ki jim omogočajo življenje v koraku s časom ter boljšo informiranost.

 

V letu 2016 je bilo v program vključenih 94 uporabnikov. Zaradi želje po zagotavljanju višje kakovosti izobraževanja in prilagojenem podajanju snovi starejšim odraslim smo oblikovali manjše skupine (cca. 8 udeležencev na skupino).

 

Izvedbo programa je sofinancirala Mestna občina Velenje.

Družinski center Harmonija je tekom projekta predstavljal osrednji prostor v lokalnem okolju in je bil namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin in posameznikov v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine, ki smo jih izvajali, so prispevale k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, h krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter so nudile informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznikov oziroma družin.

 

Področja delovanja Družinskega centra Harmonija:

1) VSEBINE NAMENJENE KREPITVI STARŠEVSKIH KOMPETENC

 • Pogovorne skupine z različno vsebino:

- »Deset najpogostejših starševskih napak«,

- »Kaj pomeni starševstvo zame?,

- »Rojstvo novega člana družine spremeni dinamiko starševstva«,

- »Občutki, da nismo dobri starši«,

- »Pomembnost otrokovih čustev«,

- »Prepiri med staršema«,

- »Kdaj dovoliti otrokom dostop do računalnika«,

- »Vzgoja po ločitvi«,

- »Kako se soočiti s z ljubosumjem med brati in sestrami«,

- »Kako ne vzbujati občutkov krivde pri otroku«,

- »Vključenost obeh staršev pri vzgoji«,

- »Kadar vzgoja med očetom in mamo ni usklajena«,

- »Pripravite svojega otroka za na pot in ne poti za svojega otroka«,

- »Kako pozitivno spodbujati introvertiranega otroka«,

- »Kako postavljati meje«,

- »Kako komunicirati z otrokom o težkih življenjskih tematikah«,

- »Kako graditi na zaupljivem in zaupnem odnosu z otrokom«,

- »Aktivno preživljanje časa starš-otrok«,

- »Odzivanje staršev na čustvene izjave njihovih otrok«,

- »Dobri partnerski odnosi«,

- »Brezposelnost in starševstvo«

 

 • Občasno nudenje individualne pomoči staršem pri vzgoji otrok in mladostnikov ter pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi starševstva (namenjena zlasti staršem pri vzgoji otrok in mladostnikov, izboljšanju komunikacije, reševanju učnih in vedenjskih težav s ciljem nudenja informacij in znanj za kakovostno življenje posameznikov, posameznic in vseh oblik družin);

 

 • Delavnice za opolnomočenje staršev (npr. »Kako otroku postaviti meje?«, »Kako pomagati otroku pri učenju?«, »Stres in sprostitvene tehnike za starše«).

 

2) IZVAJANJE POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE, ORGANIZIRANO OBČASNO VARSTVO OTROK

 • Počitniške aktivnosti v času poletnih, krompirjevih in zimskih počitnic z vključevanjem gibalnih, miselnih, ustvarjalnih in zabavnih vsebin (igre brez meja, namizni tenis, badminton, team building delavnice, ustvarjalne delavnice, delavnice računalniškega opismenjevanja...);

 

 • Jutranje in popoldansko varstvo otrok (igranje družabnih iger, krepitev socialnih veščin, aktivnosti za krepitev ustvarjalnosti otrok, pogovor...).

 

3) VSEBINE ZA USTVARJALNO IN AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA RAZLIČNIH SKUPIN OTROK IN DRUŽIN

 • Izvajanje delavnic za družine (npr. poznavanja poklicev in sprejemanja pomembnih odločitev);
 • izvajanje delavnice za otroke s posebnimi potrebami (npr. peka palačink v sodelovanju z OŠ Glazija);
 • izvajanje ustvarjalnih delavnic (npr. izdelovanje uporabnih izdelkov iz odpadnih materialov, izdelovanje voščilnic ipd.);
 • tematske delavnice v času praznikov (velika noč, materinski dan...);
 • informiranje staršev in otrok o načinih skupnega preživljanja prostega časa;
 • računalniške delavnice za otroke...

 

4) VSEBINE IN DEJAVNOSTI NAMENJENE POSAMEZNICAM IN POSAMEZNIKOM OZIROMA DRUŽINAM V SPECIFIČNIH ŽIVLJENJSKIH SITUACIJAH

V okviru teh vsebin smo nudili celovito pomoč in podporo v obliki informiranja, usmerjanja, svetovanja, motiviranja posameznikov in družin, ki so se znašle v različnih specifičnih situacijah (npr. brezposelnost, zadolženost, razveza, neželena nosečnost, različne oblike zasvojenosti, manj funkcionalni odnosi znotraj družine, bolezen …).

 

Naša pomoč je na teh področjih vključevala:

 • informiranje;
 • individualno svetovanje;
 • individualno psihološko svetovanje,
 • izvajanje pogovornih skupin (npr. »Ni lahko biti mamica in blesteti v službi«);
 • izvajanje predavanj (npr. »Noseča sem. Kaj sedaj?«, »Z rojstvom otroka ženska takoj začuti svoje materinstvo. Mit ali dejstvo?«, »Najstniška nosečnost«, »Razlika med zdravim in nezdravim partnerskim odnosom«)...

 

Pomoč na področju poklicne orientacije je vključevala:

 • informiranje;
 • individualno svetovanje;
 • individualno psihološko svetovanje;
 • psihološka testiranja;
 • celovito nudenje pomoči tako otrokom, mladostnikom, kakor tudi njihovim staršem pri poklicni izbiri in sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev (nadaljevanje izobraževanja ali zaposlitev, zaposlitvene možnosti, spoznavanje različnih poklicev...);
 • izvedba delavnic in individualnih svetovanj s področja možnosti šolanja, štipendiranja ter možnosti zaposlovanja, iskanje ustreznega poklica glede na osebnost posameznika idr.;
 • izvajanje pogovorne skupine za mlade brezposelne, socialno ogrožene posameznike;
 • izpeljava delavnic na področju karierne orientacije (npr. "Komunikacija na trgu dela", delavnica na temo reševanja brezposelosti...);
 • informiranje, usmerjanje in motivacija za brezposelne osebe (izvedbe na Zavodu RS za zaposlovanje);

1. Projekt VKO BO: «Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Velenje)

2. Projekt VKO BO: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Celje)

3. Projekt VKO BO: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Trbovlje)

4. Izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih

5. Izvedba programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« Program »Od A do Ž o socialnem podjetništvu.

6. Izvedba programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« Program »Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe – UŽU MI)«

7. Razvoj, priprava in izvedba programa usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in kariere za povečanje podjetnosti mladih z izdelavo kariernega načrta.  

 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje - Točka za mlade -  program javnih del
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi s področja informacijsko – komunikacijskih tehnologij
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi za mlade
 • Zavod RS za zaposlovanje in Invel d.o.o. – program »Prava odločitev za zaposlitev«
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi za mlade
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Urad Vlade RS za enake možnosti – projekt »Revščina ima ženski obraz – odpravimo jo«
 • Urad Vlade RS za komuniciranje – projekt »Evropske vrednote so moje vrednote«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Center za aktivno življenje«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Učenje za uspešno življenje«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Invel, d.o.o. – promocija in organizacija predavanj in ogledov v sklopu projekta »Drugače o poklicih«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Center za aktivno življenje«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Učenje za uspešno življenje«
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – projekt »Z igro do zdravja«
 • Urad Vlade RS za komuniciranje – projekt »Evro v Sloveniji«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport in Invel, d.o.o. - Projekt razvijanja in širjenja mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje - Centrov vseživljenjskega učenja
 • Ministrstvo za šolstvo in šport in Invel, d.o.o. - Programi splošnega izobraževanja  »Izobraževanje za aktivno državljanstvo«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi s področja podjetništva