PRETEKLI PROJEKTI

Društvo Novus je bil izbrani prijavitelj na javnem razpisu za sofinanciranje projekta »COVID – 19 S socialnim vključevanjem do opolnomočenja otrok, mladostnikov in starejših«, ki se je izvajal v letu 2021.

 

Za izvedbo celotnega projekta je bilo namenjeno 129.997,00 EUR sredstev.

Ključni cilj javnega razpisa je bil usmerjen v spodbujanje socialne vključenosti in opolnomočenje s pomočjo različnih pristopov, ki ranljive skupine vključujejo v razvijanje novih pristopov. Z njimi smo lažje naslavljali njihove potrebe zaradi epidemije COVID – 19 in prispevali k zmanjševanju njenih posledic. Cilj javnega razpisa je bil tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

 

Namen javnega razpisa je bil izvedba projektov, ki zagotavljajo inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19.

 

Ciljne skupine razpisa: starejši, otroci, mladostniki.

 

Cilj javnega razpisa so bili:

- opolnomočenje otrok in mladine za doseganje učnih uspehov (skupinske in individualne oblike pomoči za doseganje učnih uspehov in za soočanje z učnimi izzivi – npr. pomoč pri učenju, pregled nalog, priprava na preizkuse znanja),

 • - opolnomočenje starejših za aktivno preživljanje prostega časa (aktivno preživljanje prostega časa z vključevanjem v družbene procese in mentalno aktivnost. Individualne in skupinske aktivnosti bodo usmerjene v družabništvo in krepitev kompetenc digitalne pismenosti, ki so v razmerah epidemije COVID – 19 ključne),
 • - dvig motivacije, krepitev samozavesti in občutka lastne vrednosti (pri starejših želimo vzpodbuditi pozitivno razmišljanje in delovanje, ki vodi k boljšemu življenju, kljub posledicam epidemije in (občutka) večje izoliranosti. Pri otrocih in mladih pa bodo aktivnosti namenjene krepitvi notranje motivacije, ustvarjanju okolja in spoznavanju kako trud, vložen v učenje omogoča doseganje občutka uspešnosti).

 

Projekt je financiralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvajal se je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostne osi  "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.3 specifičnega cilja "Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju".

 

 

DiSPOT zloženka: DiSPOT_zlozenka

Inovativna e-platforma, nastala v sklopu projekta: e-tecaji.com

                                                    

Mestna občina Velenje (MOV) v letu 2021 sofinancira projekte mladih med 15. in 29. letom starosti za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega se na sedežu Društva NOVUS v letu 2021 izvajajo naslednji  projekti:

 

► PREDSTAVITEV POKLICEV

 

► UČNA POMOČ ZA MLADE

 

► JEZIKOVNI TEČAJI ZA MLADE

 

 

                                    

PROJEKT: PREDSTAVITEV POKLICEV

 

   

                                     

 

Za mnoge mlade pripadnike družbe je izbira poklica izredno težka naloga. Mnogim se zalomi pri izbiri poklica, ker sebe, svojih želja in širokega nabora poklicev ne poznajo dovolj dobro. Naš glavni namen je organizirati delavnice in predavanja za mlade, da bi premostili problem premajhne ozaveščenosti in mladim olajšali prehod na novo stopnjo življenja. Zavedamo se, da zgolj informiranje o poklicih ni dovolj, zato je Projekt »Predstavitev poklicev« inovativno zasnovan, saj vključuje tako informiranost kot tudi usmerjanje in podporo izvajalcev projekta na podlagi široko zasnovanega vsebinskega okvira.

 

Uporabniki projekta:     

1. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti; 

2. študenti do 29. leta;

3. brezposelni mladi do 29. leta, ki so v fazi iskanja zaposlitve, a tudi tisti mladi, ki so prvo službo že nastopili in potrebujejo bodisi dodatno spodbudo bodisi dodatna znanja in informacije.

 

Cilji projekta:

- povečati kompetence mladih pri načrtovanju kariere;

- jih opolnomočiti, da začnejo aktivno razmišljati o sebi in zavestno sprejemati lastne odločitve;

- jih usmeriti, kako bolje spoznati sebe;

- izobraziti o procesu izobraževanja, poklicev, trga dela idr.;

- spodbujanje inovativnosti, samoiniciativnosti in gradnje samozavesti mladih;

- jih opogumiti za lažji vstop na trg dela.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: 

-          https://drustvo-novus.com/koledar ali

-          https://drustvo-novus.com/novice

 

 

Obvezne so predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 PROJEKT: UČNA POMOČ ZA MLADE

 

 

Učne težave otrok tako v osnovnih šolah kot tudi v srednjih in kasneje na študiju so stare toliko, kolikor so stare šole. V dvajsetih letih delovanja društva smo pridobili ogromno izkušenj na področju dela z mladimi in njihovimi potrebami in se vsako leto znova srečujemo z mladimi, ki potrebujejo različno intenziteto učne pomoči, večini pa je skupno to, da se zaradi slabšega znanja počutijo manj vredne med vrstniki. Problematika se še dodatno okrepi, ko se pogovarjamo o mladostnikih, ki že v osnovi prihajajo iz socialno ogroženih družin ali družin iz drugačnih kulturnih ozadij, in so že zaradi tega odrinjeni iz družbe. Epidemija bolezni COVID-19 pa je že tako slabo sliko še poslabšala, saj je veliko otrok bilo kar naenkrat prepuščenih znanjem svojih staršev, med katerimi marsikdo tega znanja sploh ne poseduje, da bi ga lahko prenesel na svoje otroke.

 

Zato v okviru projekta nudimo brezplačno učno pomoč zlasti pri naslednjih učnih predmetih:

- MATEMATIKA

- FIZIKA

- SLOVENŠČINA

- ANGLEŠČINA

- NEMŠČINA

 

Učno pomoč nudimo vsak torek in sredo med 9:00 in 15:00, vse od 1. junija pa do 31. oktobra 2021.

 

Obvezne predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

Cilji projekta:

- povečati integracijo in inkluzijo mladih, ki so zaradi neznanja izključeni med vrstniki,

- povečati samozavest in avtonomnost mladih,

- vzpostaviti učinkovito socialno učno okolje, v kateri se podpira različne potrebe, sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, stopnje izobrazbe itd.,

- nudenje učencem občutek sprejetosti,

- vzpostavitev kakovostnega in psihološko ugodnega ter strokovno podkovanega učnega okolja z jasno postavljenimi pravili,

- vzpostavitev učnega procesa, s katerim bodo udeleženci pridobili veselje do učenja,

- vzpostavitev temeljev za morebitno trajnostno izvajanje učne pomoči v MOV,

- izvedba minimalno 100 ur učne pomoči (individualna in skupinska).

 

Uporabniki projekta:     

1. Osnovnošolci, ki obiskujejo 9. razred in so že dopolnili 15 let,

2. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti,

3. študentje do 29. leta,

4. mladi starši do 29.leta, ki želijo pridobiti znanje, da bodo lažje pomagali svojim otrokom.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: 

-          https://drustvo-novus.com/koledar ali

-          https://drustvo-novus.com/novice

 

 

                     

 

 

 

PROJEKT: JEZIKOVNI TEČAJI ZA MLADE

 

 

 

 

Živimo v času, ko znanje tujih jezikov ni več stvar osebne izbire, temveč postaja že nuja. Velika večina delovnih mest dandanes že skoraj zahteva znanje (vsaj) angleškega jezika. Učenje tujih jezikov se začne že v osnovni šoli, se nadaljuje na srednji in kasneje na študiju. V dvajsetih letih delovanja in dela z različnimi ciljnimi skupinami, opažamo, da če mladi že kot osnovnošolci zaostanejo v znanju tujih jezikov, obstaja velika verjetnost, da bodo brez dodatne pomoči težko usvojili jezik.

 

Ker zahteva po znanju tujega jezika, predvsem za potrebe službe, postaja vse pomembnejši dejavnik, je pomembno, da v učenju jezika ne zaostanemo, ampak se ga pravočasno naučimo in ga vzljubimo. To lahko bistveno pripomore k naši osebni, profesionalni in poslovni rasti ter nam da neko dodano vrednost. Bolj samozavestno bomo vstopali na trg dela pa tudi v šoli ne bomo pod stresom pred vsakim preverjanjem znanja. Ni pa seveda nujno, da so vsi razlogi za učenje tujih jezikov službene narave ali zgolj zato, da bomo uspešno dokončali šolanje. Nekateri se želijo učiti "za dušo", ker so jim jeziki všeč ali pa so na tem področju nadarjeni, pa si tega ne morejo privoščiti.

 

V ta namen želimo mladim ponuditi brezplačne jezikovne tečaje dveh najpogostejših tujih jezikov, to sta angleščin in nemščina. Ker želimo zadovoljiti tako tiste, ki potrebujejo osnovno znanje, kot tudi tiste malo bolj napredne, ponujamo 4 različne jezikovne tečaje, in sicer:

1) angleščina - osnovni tečaj (raven A1-A2) - 20 urni tečaj

2) nemščina - osnovni tečaj (raven A1-A2) - 20 urni tečaj

3) angleščina - nadaljevalni tečaj (raven B1) - 30 urni tečaj

4) nemščina - nadaljevalni tečaj (raven B1) - 30 urni tečaj.

 

Obvezne predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

Cilji projekta:

- Učenje, usposabljanje in večanje kompetenc mladih,

- spodbujanje avtonomije mladih pri vstopu na trg dela,

- lajšanje mladim vstop na trg dela,

- spodbujanje njihove samozavesti,

- izpeljava učinkovitih, strokovnih in zanimivih tečajev, ki bodo temeljili na zabavnem načinu učenja

in aktivni udeležbi,

- razvoj občutka mladih za druge kulture in razumevanja za drugače misleče (učenje jezika namreč dviga zavedanje, da druge države in skupine ljudi delajo stvari drugače),

- lažje razumevanje drugih jezikov,

- širše možnosti mladih za nadaljnje šolanje in izobraževanje,

- omogočanje mladim iz socialno ogroženih družin, da se naučijo jezika brezplačno,

- omogočanje, da bodo lažje dokončali osnovno ali srednjo šolo ter študij,

- krepitev kognitivnih sposobnosti.

- vzpostaviti podlago, da se bodo lahko takšni jezikovni tečaji izvajali redno in trajnostno.

 

Udeleženci A1-A2 ravni bodo pridobili:

- razumevanje pogosto rabljenih besed, ki se nanašajo na življenjsko okolje,

- razumevanje povedi v krajših stavkih, na obvestilih, plakatih...,

- znali se bodo preprosto pogovarjati,

- znali bodo pisati preprosta sporočila itd.

 

Udeleženci B1 ravni bodo:

-pri govoru razumeli glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečujejo na delu,

prostem času itd.,

- znašli se bodo se v večini situacij (npr. potovanje, hobiji, delo itd.),

- razumeli opise dogodkov, občutij in želja/ itd.

 

Uporabniki projekta:     

1. Osnovnošolci, ki obiskujejo 9. razred in so že dopolnili 15 let,

2. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti,

3. študentje do 29. leta,

4. mladi brezposelni ali zaposleni, ki še niso dopolnili 30 let.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: 

-          https://drustvo-novus.com/koledar ali

-          https://drustvo-novus.com/novice

 

 

                   

Društvo NOVUS je sodelovalo v projektu LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline - Jejmo lokalno: povečanje stopnje samooskrbe v SAŠA regiji, ki se je zaključil decembra 2020.  

 

Projekt je temeljil in prispeval k prednostnemu področju samooskrbe, ki je poleg turizma in predelave lesa pomembno področje Strategije lokalnega razvoja LAS ZSŠD. Pomen samooskrbe se je promoviral preko uporabe novih virtualnih tehnologij in inovativnih načinov izobraževanja (VR očala).

 

Skupno je bilo izvedenih:

- 75 delavnic za otroke (vključenih je bilo 1373 otrok),

- 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju. Delavnice so vsebovale 10 različnih tematik (vključenih je bilo 274 oseb),

- za starostnike in bolnike z demenco je bil vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti preko izvedbe 10 delavnic (vključenih je bilo 103 starostnikov).

 

Pomemben prispevek operacije, ki omogoča tudi samo trajnost operacije, je bila izvedena virtualna konferenca na temo Varstva okolja in ohranjanja narave ter pomen prehranske samooskrbe. V času razglašene epidemije je pomen lokalne hrane še posebej pomemben. K sodelovanju so povabili nekatere lokalne pridelovalce, predelovalce in turistične delavce, ki v svoje jedilnike vključujejo lokalno hrano. Vključili so pomen lokalne hrane za osnovnošolce in spomnili, da ima področje samooskrbe širši pomen, tudi na področju energetske samooskrbe. Na videokonferenci je sodeloval tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek.

 

V projektu so sodelovali Ljudska univerza Velenje (prijavitelj), Društvo NovusKGZS - Zavod CeljeRA SAŠA in Zavod Savinja.

Center za družine Harmonija predstavlja v lokalnem okolju osrednji prostor, ki je namenjen druženju in izpolnitvi potreb otrok, mladostnikov, staršev, različnih oblik družin in drugih posameznikov. 

 

Vsebine:

 • - Neformalno druženje

- Aktivnosti za pozitivno starševstvo

 • - Počitniške aktivnosti za otroke in organizirano varstvo otrok
 • - Spodbujanje zdravega življenjskega sloga

 

Od ponedeljka do petka, od 7:30 do 17:00 ure, smo omogočali neformalno druženje (pogovor, družabne igre, uporabo računalnika, interneta, informiranje) ter nudili širok nabor različnih vsebin:

 

Vsebine namenjene razvoju pozitivnega starševstva

•Predavanja in izobraževalne delavnice za starše (pozitivna vzgoja, odgovorno starševstvo)

•Pogovorne delavnice (izmenjava izkušenj, odnosi in postavljanje mej otroku)

•Praktični treningi starševstva

 

Počitniške aktivnosti za otroke in organizirano varstvo otrok

•Igre z žogo, družabne igre v igralnici in na prostem

•Kreativna in varna uporaba računalnika in interneta

•Ustvarjalne delavnice za krepitev kreativnosti

•Jutranje in popoldansko občasno varstvo mlajših otrok

 

Aktivnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga

 

•Delavnice informiranja in osveščanja o zdravem življenjskem slogu, vzgajanju v IKT družbi, pripravi zdravih obrokov, pomenu gibanja

•Pogovori, informiranje, usmerjanje, skupine za samopomoč

 

Program je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Velenje in Občine Šmartno ob Paki.

 

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje – Namen programov je bil, da se mladim od 15 – 29 let v lokalnem okolju ponudi podporo na različnih vsebinskih področjih.

Namen projekta je bil razviti in izvesti dva dolga programa socialne aktivacije, ki sta z vključenostjo različnih akterjev in celostnim pristopom vplivala na ponovno socialno aktivacijo oseb iz ciljne skupine na območju regijske enote Velenja, Mozirja in Žalca. Program je bil namenjen dvigu socialnih in zaposlitvenih kompetenc pri dolgotrajnih prejemnikih denarne socialne pomoči.  Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz  sredstev Evropskega socialnega sklada.

Projekt »Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS« je bil izbran na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

 

Projekt je trajal od 1. 1. 2016 – 30. 9. 2019 in se je izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 – 2020. V času trajanja projekta smo skozi projekt strokovno, organizacijsko in zagovorniško okrepljene izbrane NVO s potencialom in tudi druge NVO spodbujali k razvoju novih storitev, ki jih določeno okolje potrebuje.

 

Naložbo financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, sodelovali pa smo tudi z Mladinskim centrom Dravinjske doline.

 

Skozi izvajanje vseh načrtovanih aktivnosti projekta smo želeli okrepiti prepoznavnost in vlogo regionalnega stičišča kot:

 1. osrednjo institucijo za razvoj NVO sektorja v lokalnem/regionalnem okolju in zagotavljanje storitev NVO s potencialom ter tudi ostalih,
 2. predstavniško telo NVO v odnosu do lokalnih/regionalnih oblasti in drugih akterjev,
 3. koordinatorja čezsektorske strukturne mreže, ki krepi sodelovanje med sektorji z namenom reševanja lokalnih/regionalnih potreb.

 

  

Operacijo KulNote, ki jo je financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, je kot nosilec projekta izvajalo Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje. Pri izvajanju aktivnosti operacije smo sodelovali kot projektni partner. Naša vloga v projektu je bila izvesti usposabljanje na področju zaposlovanja in podjetništva v kulturi. Izvedli smo 10 delavnic v skupnem trajanju 42 ur. Preko usposabljanj smo udeležence operacije usposobili na področju zaposlovanja in podjetništva v kulturi, z namenom, da dolgoročno sami poskrbijo za nove priložnosti, skozi katere se bo večala zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin.

 

Namen projekta je bil z inovativnim multidisciplinarnim usposabljanjem na področju poustvarjanja ljudske vokalne glasbe, ročnih spretnosti (keranje, zmijanski vez), avdio-video produkcije in zaposlovanja in podjetništva v kulturi:

– dvigniti raven usposobljenosti, ustvarjalnosti in samozavesti mladih in starejših dolgotrajno brezposelnih za večje zaposlitvene možnosti na trgu dela;

– skozi inovativno krepitev človeškega kapitala večati prepoznavnost bošnjaške, srbske in drugih manjšinskih kultur v Velenju, Trbovljah in širše v Sloveniji ter s tem večati socialno vključenost pripadnikov ranljivih skupin.

 

Ciljna skupina operacije so bile bošnjaška in srbska skupnost v Velenju in Trbovljah. Operacija se je zlasti osredotočala na starejše brezposelne ženske in mlade, ki šele vstopajo na trg delovne sile in imajo potrebo po socialni aktivaciji skozi kulturno udejstvovanje ter po pridobivanju novih znanj in veščin, ki bodo večale njihovo zaposljivost.

Operacijo, ki jo je izvajalo Bošnjaško mladinsko kulturno društvo v času od 1. julija 2016 do 31. avgusta 2017, sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen operacije je bil z inovativnim usposabljanjem na področju ročnih spretnosti (keranje – klekljanje), video produkcije in kulturnega menedžmenta, omogočiti večjo socialno aktivacijo in zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ter skozi inovativno krepitev človeškega kapitala večati prepoznavnost bošnjaške in drugih manjšinskih kultur v Velenju oz. v Sloveniji.

·         Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njenih dejavnosti (2018) 

·         Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (2018)

 

Programa javnega dela sta podpirala in sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje.

Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev – Nudenje strokovne, organizacijske in zagovorniške krepitve nevladnih organizacij v savinjski regiji ter spodbujanje le-teh k razvoju novih storitev, ki jih določeno okolje potrebuje.

·         Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (migrantov, priseljencev, beguncev, žrtev nasilja v družini, žensk, otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje) (2016 – 2017)

·         Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (starejših prebivalcev, ki jim grozi socialna izključenost, starejših brezposelnih oseb, invalidov, trajno in začasno nezaposljivih oseb) (2016 – 2017) 

 

Programa javnega dela sta podpirala in sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje.

Cikel dogodkov »Pogovorni večeri za ženske« smo izvajali kot srečanja namenjena ženskam, s ciljem, da znotraj skupine spregovorimo o temah na področju nosečnosti in materinstva. S pogovorno skupino smo spodbujali komunikacijo in osveščanje na dotičnem področju, z namenom, da se krepi sporočilo – »dovoljeno je govoriti o stiskah med nosečnostjo in materinstvom«. Z rednimi srečanji smo ustvarjali prostor, kjer so ženske lahko spregovorile o lastnih strahovih in izzivih na opisanem področju.

 

V časovnem obdobju od maja do novembra 2016 se je v sklopu pogovornih večerov vključilo 61 oseb.

 

Organizirali smo 8 pogovornih večerov za ženske na različne teme in s tem zajeli široko paleto pogostnih ob-porodnih vprašanj, ki si jih zastavljajo ženske: spremembe v partnerskem odnosu, usklajevanje poklicnega in materinskega področja, ginekološko – psihološka vprašanja, duševne stiske žensk.

 

Z rednimi srečanji smo ustvarjali prostor, kjer so udeleženke lahko spregovorile o lastnih strahovih in izzivih na področju nosečnosti in materinstva ter o drugih čustvenih stanjih vezanih na samopodobo.

Dogodki so bili tudi priložnost, da so udeleženke prejele praktične napotke kako lahko pri sebi prepoznajo dejavnike tveganja za duševne stiske med nosečnostjo ali kasneje v času materinstva.

 

Izvedbo programa je sofinancirala Mestna občina Velenje.

V okviru projekta »Prednosti uporabe računalnika za starejše odrasle« smo starejšim ponudili petkova srečanja na brezplačnih računalniških delavnicah s ciljem spoznavanja osnovne uporabe računalnika in možnosti, prednosti in pasti interneta za starejše odrasle (»Shranjevanje dokumentov«, »Osnove interneta«, »Prednosti in pasti interneta« »Spletni portali za starejše, »E-pošta gmail.com«, »Socialna omrežja« …).

 

Glavni cilj programa je bil starejše odrasle opremiti z znanjem kako uporabljati računalnik, predvsem internet in njegove možnosti, ki jih lahko s pridom izkoristi tudi starejša populacija prebivalstva. Z izvajanjem zgoraj navedenih aktivnosti je bil cilj dosežen, saj so starejši odrasli z vključevanjem v aktivnosti in kontinuiranim ponavljanjem pridobljenega znanja krepili miselne zmožnosti, urili spomin, predvsem pa ohranjali socialno vključenost in pridobivali konkretna znanja, ki jim omogočajo življenje v koraku s časom ter boljšo informiranost.

 

V letu 2016 je bilo v program vključenih 94 uporabnikov. Zaradi želje po zagotavljanju višje kakovosti izobraževanja in prilagojenem podajanju snovi starejšim odraslim smo oblikovali manjše skupine (cca. 8 udeležencev na skupino).

 

Izvedbo programa je sofinancirala Mestna občina Velenje.

Družinski center Harmonija je tekom projekta predstavljal osrednji prostor v lokalnem okolju in je bil namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin in posameznikov v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine, ki smo jih izvajali, so prispevale k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, h krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter so nudile informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznikov oziroma družin.

 

Področja delovanja Družinskega centra Harmonija:

1) VSEBINE NAMENJENE KREPITVI STARŠEVSKIH KOMPETENC

 • Pogovorne skupine z različno vsebino:

- »Deset najpogostejših starševskih napak«,

- »Kaj pomeni starševstvo zame?,

- »Rojstvo novega člana družine spremeni dinamiko starševstva«,

- »Občutki, da nismo dobri starši«,

- »Pomembnost otrokovih čustev«,

- »Prepiri med staršema«,

- »Kdaj dovoliti otrokom dostop do računalnika«,

- »Vzgoja po ločitvi«,

- »Kako se soočiti s z ljubosumjem med brati in sestrami«,

- »Kako ne vzbujati občutkov krivde pri otroku«,

- »Vključenost obeh staršev pri vzgoji«,

- »Kadar vzgoja med očetom in mamo ni usklajena«,

- »Pripravite svojega otroka za na pot in ne poti za svojega otroka«,

- »Kako pozitivno spodbujati introvertiranega otroka«,

- »Kako postavljati meje«,

- »Kako komunicirati z otrokom o težkih življenjskih tematikah«,

- »Kako graditi na zaupljivem in zaupnem odnosu z otrokom«,

- »Aktivno preživljanje časa starš-otrok«,

- »Odzivanje staršev na čustvene izjave njihovih otrok«,

- »Dobri partnerski odnosi«,

- »Brezposelnost in starševstvo«

 

 • Občasno nudenje individualne pomoči staršem pri vzgoji otrok in mladostnikov ter pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi starševstva (namenjena zlasti staršem pri vzgoji otrok in mladostnikov, izboljšanju komunikacije, reševanju učnih in vedenjskih težav s ciljem nudenja informacij in znanj za kakovostno življenje posameznikov, posameznic in vseh oblik družin);

 

 • Delavnice za opolnomočenje staršev (npr. »Kako otroku postaviti meje?«, »Kako pomagati otroku pri učenju?«, »Stres in sprostitvene tehnike za starše«).

 

2) IZVAJANJE POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE, ORGANIZIRANO OBČASNO VARSTVO OTROK

 • Počitniške aktivnosti v času poletnih, krompirjevih in zimskih počitnic z vključevanjem gibalnih, miselnih, ustvarjalnih in zabavnih vsebin (igre brez meja, namizni tenis, badminton, team building delavnice, ustvarjalne delavnice, delavnice računalniškega opismenjevanja...);

 

 • Jutranje in popoldansko varstvo otrok (igranje družabnih iger, krepitev socialnih veščin, aktivnosti za krepitev ustvarjalnosti otrok, pogovor...).

 

3) VSEBINE ZA USTVARJALNO IN AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA RAZLIČNIH SKUPIN OTROK IN DRUŽIN

 • Izvajanje delavnic za družine (npr. poznavanja poklicev in sprejemanja pomembnih odločitev);
 • izvajanje delavnice za otroke s posebnimi potrebami (npr. peka palačink v sodelovanju z OŠ Glazija);
 • izvajanje ustvarjalnih delavnic (npr. izdelovanje uporabnih izdelkov iz odpadnih materialov, izdelovanje voščilnic ipd.);
 • tematske delavnice v času praznikov (velika noč, materinski dan...);
 • informiranje staršev in otrok o načinih skupnega preživljanja prostega časa;
 • računalniške delavnice za otroke...

 

4) VSEBINE IN DEJAVNOSTI NAMENJENE POSAMEZNICAM IN POSAMEZNIKOM OZIROMA DRUŽINAM V SPECIFIČNIH ŽIVLJENJSKIH SITUACIJAH

V okviru teh vsebin smo nudili celovito pomoč in podporo v obliki informiranja, usmerjanja, svetovanja, motiviranja posameznikov in družin, ki so se znašle v različnih specifičnih situacijah (npr. brezposelnost, zadolženost, razveza, neželena nosečnost, različne oblike zasvojenosti, manj funkcionalni odnosi znotraj družine, bolezen …).

 

Naša pomoč je na teh področjih vključevala:

 • informiranje;
 • individualno svetovanje;
 • individualno psihološko svetovanje,
 • izvajanje pogovornih skupin (npr. »Ni lahko biti mamica in blesteti v službi«);
 • izvajanje predavanj (npr. »Noseča sem. Kaj sedaj?«, »Z rojstvom otroka ženska takoj začuti svoje materinstvo. Mit ali dejstvo?«, »Najstniška nosečnost«, »Razlika med zdravim in nezdravim partnerskim odnosom«)...

 

Pomoč na področju poklicne orientacije je vključevala:

 • informiranje;
 • individualno svetovanje;
 • individualno psihološko svetovanje;
 • psihološka testiranja;
 • celovito nudenje pomoči tako otrokom, mladostnikom, kakor tudi njihovim staršem pri poklicni izbiri in sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev (nadaljevanje izobraževanja ali zaposlitev, zaposlitvene možnosti, spoznavanje različnih poklicev...);
 • izvedba delavnic in individualnih svetovanj s področja možnosti šolanja, štipendiranja ter možnosti zaposlovanja, iskanje ustreznega poklica glede na osebnost posameznika idr.;
 • izvajanje pogovorne skupine za mlade brezposelne, socialno ogrožene posameznike;
 • izpeljava delavnic na področju karierne orientacije (npr. "Komunikacija na trgu dela", delavnica na temo reševanja brezposelosti...);
 • informiranje, usmerjanje in motivacija za brezposelne osebe (izvedbe na Zavodu RS za zaposlovanje);

1. Projekt VKO BO: «Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Velenje)

2. Projekt VKO BO: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Celje)

3. Projekt VKO BO: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Trbovlje)

4. Izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih

5. Izvedba programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« Program »Od A do Ž o socialnem podjetništvu.

6. Izvedba programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« Program »Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe – UŽU MI)«

7. Razvoj, priprava in izvedba programa usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in kariere za povečanje podjetnosti mladih z izdelavo kariernega načrta.  

 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje - Točka za mlade -  program javnih del
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi s področja informacijsko – komunikacijskih tehnologij
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi za mlade
 • Zavod RS za zaposlovanje in Invel d.o.o. – program »Prava odločitev za zaposlitev«
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi za mlade
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Urad Vlade RS za enake možnosti – projekt »Revščina ima ženski obraz – odpravimo jo«
 • Urad Vlade RS za komuniciranje – projekt »Evropske vrednote so moje vrednote«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Center za aktivno življenje«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Učenje za uspešno življenje«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Invel, d.o.o. – promocija in organizacija predavanj in ogledov v sklopu projekta »Drugače o poklicih«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Center za aktivno življenje«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Učenje za uspešno življenje«
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – projekt »Z igro do zdravja«
 • Urad Vlade RS za komuniciranje – projekt »Evro v Sloveniji«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport in Invel, d.o.o. - Projekt razvijanja in širjenja mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje - Centrov vseživljenjskega učenja
 • Ministrstvo za šolstvo in šport in Invel, d.o.o. - Programi splošnega izobraževanja  »Izobraževanje za aktivno državljanstvo«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi s področja podjetništva