PRETEKLI PROJEKTI

Ponosni smo na pridobitev novega projekta »Di-FIT« (Digitalni fitnes dolgožive družbe), ki je nastal kot rezultat sodelovanja posameznih partnerjev strateškega partnerstva Mreža in krepitve samega nevladnega sektorja v Savinjski regiji. Nosilca projekta in konzorcijska partnerja predstavljajo tri nevladne organizacije (NVO) iz Mestne občine Velenje: Društvo NOVUS, ki ima vlogo prijavitelja in konzorcijska partnerja Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje ter Društvo upokojencev Velenje. Hvaležni smo tudi podpore pridruženih partnerjev in se veselimo sodelovanja z vsakim posameznih od njih, saj bomo pri njih, za njih in z njimi izvajali načrtovane vsebine.

 

Projekt je zasnovan na utripu današnjega časa in potreb ciljne skupine starejših s katerimi imamo tako projektne organizacije kot tudi pridruženi partnerji raznolike in dolgoletne izkušnje. Utrip današnjega časa se kaže predvsem v napredku razvoja sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki prinašajo velike koristi na vseh področjih življenja in dela, vendar z uporabniškega vidika za starejše pomenijo velik izziv, saj se vrzel med »digitalno pismenimi« in »digitalno nepismenimi« povečuje. Pri vsakdanjem delu so starejši poleg problematike osnovne digitalne pismenosti, izpostavili potrebo po konkretnem znanju, uporabniški izkušnji in neposredni praktični uporabnosti glede računalniških programov, pametnih pripomočkov in aplikacij, ter spletnih storitev za komunikacijo, ki so nujne v trenutnem času.

 

Namen projekta Di-FIT je krepitev digitalnih kompetenc tako pri NVO kot tudi njihovih uporabnikih, katerih ključna ciljna skupina in deležniki so starejši in s tem vplivati na večjo digitalno vključenost, ki je povezana tako s socialno interakcijo kot tudi socialno vključenostjo, s tem pa posredno vplivati tudi na mentalno aktivnost in zdravje uporabnikov.

 

Cilj projekta je usposobiti mentorje, prostovoljce, člane NVO ter vse njihove uporabnike za uporabo različnih digitalnih tehnologij ter razviti oziroma razširiti njihova temeljna znanja, da bodo usposobljeni ustvarjalno uporabljati digitalno tehnologijo na svojem področju delovanja in s tem okrepiti njihove digitalne spretnosti ter možnost izvajanja storitev za vse, npr. tudi za tiste člane in/ali uporabnike, ki se ne morejo fizično udeležiti raznih aktivnosti, ki jih NVO izvajajo. Pri tem nagovarjamo s projektom primarno tiste organizacije in njihove deležnike, ki delajo s starejšimi in za starejše.

 

Raznolike vsebine in spletne vodiče pa najdete na našem portalu www.e-tecaji.com.

 

Ključni podatki projekta:

·        Celotna vrednost projekta: 199.996,46 EUR

·        Časovni okvir projekta: 1.1.2022 – 31.12.2023

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO.

 

Z veseljem predstavljamo projekt Digitalna avantura »DiGiA«, katerega namen je krepitev digitalnih kompetenc otrok in mladih.

 

V mesecu avgustu 2023 je bilo Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS izbrano na Javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga je organiziralo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. V sodelovanju s partnerji Inštitut za mladinsko politiko, Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Zavod Nefiks in Društvu GAHA Slovenija bomo otrokom in mladim na območju Savinjske, Koroške, Zasavske, Osrednjeslovenske, Goriške, Gorenjske in Jugovzhodne Slovenije omogočili digitalno avanturo, ki bo okrepila njihove digitalne kompetence in prihodnje kariere.

 

Izvajali bomo digitalna usposabljanja za otroke in mlade v starostni skupini od 6. do 29. leta. Aktivnosti se nanašajo na bogato izbiro vsebin s področja Informacijske in podatkovne pismenosti, Komunikacije in sodelovanja, Ustvarjanja digitalnih vsebin, Varnosti ter Reševanja problemov in načrtovanja kariere.

 

Projekt bo imel več pozitivnih učinkov na otroke in mlade. Pridobili bodo temeljna znanja in veščine na področju informacijske in podatkovne pismenosti, razvili kritično razmišljanje o informacijah ter etično ravnanje pri njihovi uporabi, naučili se bodo učinkovite komunikacije prek digitalnih orodij, osnov oblikovanja ter uporabe naprednih tehnologij, ki so lahko mladim v pomoč. Največji poudarek bo predvsem na varnosti in spletnemu bontonu, kar v veliki meri prispeva k izboljšanju mladostnikove uporabniške izkušnje in načrtovanja kariere, ter približa tehniške poklice, še posebej na področju digitalnih tehnologij.

 

Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

 

>>> Brošura projekta Digitalna avantura »DiGiA«

 

Celotna vrednost projekta: 58.680,00 EUR

Časovni okvir projekta: 21. 8. 2023 – 5. 12. 2023

Projekt sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

 

 

Več novic o projektu najdete na naši Facebook strani >>> https://www.facebook.com/dnovus/

Skupaj gradimo digitalno prihodnost!

#digisi #digitalslo

            

 

 

 

- Aktivnosti za šolajočo mladino                                                                   

- Aktivnosti za starše                                                                                       

- Sodelovanje s strokovnim osebjem                                                           

- Sodelovanje z deležniki v okolju                                                                 

- Predstavitveni film KCM                                                                                 

- Sodelovanje s poklicnimi ambasadorji:

  Filip Flisar,

  Alice Čop,

  Mrigo,

  Ana Lovrenc,

  cirkusanti Eva Zibler, Oton Korošec in Tjaž Juvan.     

- Sodelovanje z zunanjim strokovnim osebjem (film Petre Škarja)         

- Sodelovanje s šolami na otroških parlamentih (film v Vitanju)                 

- Spoznavanje poklicev  (Job Avatar)

 

 

Naslov projekta: »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«

 

Opis projekta:

Gre za Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Edinstvenost projekta je vsekakor v pokritosti partnerskega sodelovanja področja vzhodne kohezijske regije, z izjemo Litije, v podpornih aktivnostih in v sodelovanju z lokalnim okoljem, gospodarstvom, nevladnimi organizacijami, šolami, svetovalnimi službami, ZRSZ, Ljudskimi univerzami, Centri za poklicno izobraževanje, občino ter predvsem regijsko mobilnostjo in dostopnostjo brezplačnih storitev slehernega posameznika ter starša.

 

Cilji projekta:

 • vzpostavitev štirih enot Kariernega centra za mlade (KCM) za krepitev kompetenc karierne orientacije za šolajočo mladino v starosti 6 do 19 let Kohezijske regije Vzhodne Slovenije (KRVS),
 • izboljšanje možnosti za vključitev v aktivnosti karierne orientacije za organizacije in posameznike,
 • opolnomočenje šolajoče mladine za samospoznavanje in načrtovanje kariere,
 • opolnomočenje staršev za podporo otrokom pri raziskovanju in načrtovanju kariere,
 • izboljšanje odzivnosti mladih na potrebe na trgu dela,
 • okrepitev kompetenc svetovalnih delavcev za izvajanje karierne orientacija za šolajočo mladino,
 • vpeljevanje inovativnih in kreativnih pristopov pri izvajanju karierne orientacije za šolajočo mladino,
 • izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema na potrebe na trga dela,
 • okrepitev sodelovanja med deležniki iz izobraževalne in gospodarske sfere.

 

Ključne aktivnosti:

Informiranje

 • O možnostih nadaljnjega izobraževanja, pridobivanja štipendij ter opravljanja obveznih delovnih praks idr.
 • Predstavitve deficitarnih in perspektivnih poklicev ter poklicev prihodnosti na trgu dela.
 • Osebno, telefonsko, po elektronski pošti in tudi s pomočjo aktualnih družbenih omrežij.
 • Priložnostno je organizirano tudi na osnovnih šolah in srednjih šolah ter na dogodkih, ki imajo poudarek na zaposlovanju, razvoju kariere in izobraževanju mladih.

 

Razvijanje interesov mladih in spoznavanje sveta dela

 • Učne in debatne delavnice s poudarkom na praktičnih in virtualnih predstavitvah poklicev, vključno s predstavitvami poklicev v realnem okolju.
 • Spoznavanjem poklicev v okolju v sodelovanju z deležniki, intervjujev zaposlenih, hitrih zmenkov z delodajalci, generiranja podjetniških idej ipd.
 • Organizirano kot dodatne dejavnosti v okviru dnevov dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški dnevi) idr.

 

Individualno karierno svetovanje s šolajočo mladino

 • Spodbuja mlade k spoznavanju sebe, prepoznavanju talentov, kariernih interesov in kompetenc za življenje ter delo.
 • Mladim omogoča celovito podporo pri oblikovanju kariernih ciljev pri izbiri šolanja in poklica.
 • Uporaba različnih orodij in vprašalnikov ter pripomočkov za samostojno vodenje kariere.

 

Podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere mladih

 • Strokovne delavnice, motivacijska srečanja in predavanja za starše s spoznavanjem kariernih orodij, izobraževalnih programov in poklicnih ter zaposlitvenih priložnosti na trgu dela za zagotavljanje podpore staršem.
 • Organizirano npr. v okviru roditeljskih sestankov ali šolskih dni dejavnosti.

 

Promocija in krepitev sodelovanja deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije

 • Strokovna srečanja, sejemski dogodki s promocijo izobraževalnih programov in poklicev, strokovna ekskurzija v tujino in strokovne razprave z deležniki ter s svetovalnimi/strokovnimi delavci na šolah z namenom razvoja, izmenjave in prenosa dobrih praks na področju izvajanja storitev karierne orientacije na lokalnem/regionalnem nivoju.

 

 

Sodelujoči na projektu:

Prijavitelj: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor; http://www.fundacija-prizma.si/

Partner št. 1: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, Trg mladosti 6, 3320 Velenje; http://www.drustvo-novus.com/

Partner št. 2: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto; http://www.ric-nm.si/si/

Partner 3: Podjetniški inkubator Kočevje, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje; http://www.inkubator-kocevje.si/

 

 

Kje smo delovali in regijska pokritost udeležbe?

 

Enota KCM Velenje (Savinjska regija, Šaleška regija, Koroška regija in Zasavska regija, z izjemo Litije)

Delujemo v prostorih Visoke šole za varstvo okolja Velenje (VŠVO), stavba Gaudeamus, Trg mladosti 7, 3320 Velenje, 1. nadstropje, kabinet št. 8.

 

Kontaktne informacije:

Dr. Selma Filipančič Jenko, zastopnica Društva NOVUS

T: 041 33 84 84

E: selma.filipancic@drustvo-novus.com

 

Helena Felicijan, strokovna sodelavka

T: 064 260 053

E: helena.felicijan@drustvo-novus.com

 

Snježana Lekić, strokovna sodelavka

T: 064 237 477

E: snjezana.lekic@drustvo-novus.com

 

KATALOG AKTIVNOSTI - KARIERNA ORIENTACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE: >>>>>

KATALOG AKTIVNOSTI - KARIERNA ORIENTACIJA ZA SREDNJEŠOLCE: >>>>>

 

Spletna stran: https://www.kariera-mladi.si/ 

 

Promocijska gradiva:

Brošura: >>>>>

Letak (A5): >>>>>

 

Javno povabilo strokovnjakom:

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovno delo na področju karierne orientacije v okviru projekta “VšečKAM in GREM – KARIERNI CENTER ZA MLADE«, januar 2020:  >>>>>

- vloga: >>>>

- soglasje: >>>>

 

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovno delo na področju karierne orientacije v okviru projekta “VšečKAM in GREM – KARIERNI CENTER ZA MLADE«, september 2021:  >>>>>

- vloga: >>>>

- soglasje: >>>>

 

BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA UPORABNIKE (ENOTA KCM VELENJE):

T: 080 71 79

_________________________________________________________________________________________

Program je bil za uporabnike brezplačen.

Naložbo sta sofinancirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

 

 

 

            

 

 

 

Naslov projekta: PROJEKT SOCIALNA AKTIVACIJA  "AS - AKTIVIRAJ SE!"

 

Programi socialne aktivacije 

 

Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine.

 

Opis projekta

 

Društvo Novus, je bil izbrani prijavitelj na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov socialne aktivacije na območju Kohezijske regije Vzhodne Slovenije, Kot prijavitelj izvajamo aktivnosti programa na območju regijske enote Velenja in Žalca, na območju regijske enote Mozirja pa izvajanje aktivnosti pokriva naš projektni partner Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. Za izvedbo celotnega projekta je bilo namenjeno 687.078,00 EUR sredstev.

 

Projekt je delno financirala Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvajal se je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostne osi  "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".

 

Ciljne skupine

 

V okviru SKLOPA 1 so se lahko v program vključile osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

 • - upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • - na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
 • - na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
 • - neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

 

Trajanje programa

 

V projektnem obdobju 2019 - 2022, na območju regijskih enot: Velenje, Žalec in Mozirje, se je izvedlo 10 programov socialne aktivacije. Trajanje enega programa je bilo 8 mesecev. 

 

Izvajanje programa

 

Čas izvedbe programa socialne aktivacije se je izvajal v treh fazah.

 

 (1 faza) - 1 mesec: Priprava na izvajanje programa

V tem obdobju so se v sodelovanju z enotno vstopno točko3, uradi za delo in kordinatorji socialne aktivacije izvajale aktivnosti za pridobitev udeležencev za vključitev v program socialne aktivacije.

 

(2 faza) - 6 mesecev: Neposredno izvajanje programa z udeleženci

V okviru druge faze izvajanja programa so se izvedli trije moduli z obveznimi vsebinami. Vsebine v programu so bile modulsko zasnovane in so se razlikovale po trajanju in vsebinah.

 

Modul I: Uvodni modul                                                                                                                   

izvajanje skupinskega dela modula I. v obsegu najmanj 48 ur, tj.  4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individulnega dela s posameznim udeležencev na teden; V prvem modulu so se izvajale aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, motiviranje, osebnostno rast udeležencev ter dvig socialnih kompetenc.

 

Modul II: Izvedbeni modul                                                                                                              izvajanje skupinskega dela modula II. v obsegu najmanj 480 ur, tj.  6 ure dnevno, 5 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individulnega dela s posameznim udeležencev na teden;

V drugem modulu so se izvajale aktivnosti usmerjene za spoznavanje trga dela, dvig funkcionalnih kompetenc in kompetenc za približevanju trga dela ter pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela.

 

Modul III: Izhodni modul                                                                                                                 izvajanje skupinskega dela modula III. v obsegu najmanj 48 ur, tj.  4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individulnega dela s posameznim udeležencev na teden;

Aktivnosti so bile usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja vključitev, pregledu doseženih ciljev, zagovorništvu, svetovanju in podpori pri vstopu na trg dela.

 

Delo v modulih je potekalo skozi skupinske vodene pogovore in dodatnim individualnim delom z udeleženci. Vsebine so izvajali izkušeni in strokovno usposobljeni strokovni delavci v sodelovanju s pridruženimi partnerji in ostalimi deležniki.

 

(3 faza) - 1 mesec:  Dodatno individualno delo z udeleženci po izhodu iz programa

Obdobje enega meseca po prenehanju izvajanja 2. faze programa socialne ativacije je namenjeno dodatnemu individualnemu delu z udeleženci. Obseg in potek individualnega dela v tem obdobju, glede na potrebe posameznega udeleženca programa, določi strokovna skupina. Sestanki multidisciplinarnega tima služijo strokovni podpori pri delu s ciljno skupino javnega razpisa in iskanju strokovne pomoči za udeležence programov.

 

Vsebinske aktivnosti programa

 • Podpora in strokovna pomoč udeležencem pri iskanju rešitev.
 • Spodbujanje in zastopanje udeležencev pri vzpostavljanju stikov z delodajalci, zavodi, ustanovami v lokalnem okolju.
 • Predstavitve, obiski in ogledi pri izvajalcih in delodajalcih v lokalnem okolju in zastopanje pri vključevanju v njihove dejavnosti.
 • Motiviranje udeležencev pri njihovi osebni rasti.
 • Vključevanje v dejavnosti in programe v lokalnem okolju.

 

Specifični cilj projekta je opolnomočenje ciljne skupine za približevanje trgu dela. t.j. je  osebam iz ciljne skupine ponuditi;

 • dostopen, kakovosten in raznolik program socialne aktivacije, ki jim bo omogočil razvoj socialnih in zaposlitvenih kompetenc (razvoj socialnih in delovnih spretnosti; dvig funkcionalne spretnosti za ponovno aktivacijo; pridobitev znanj in informacij za reševanje socialne problematike z aktivnim pristopom; pridobitev splošnih kompetenc, krepitev moči in motivacije za ponovno aktivacijo na trgu dela; vključevanje v delovno aktivnost in opolnomočenje za vstop na trg dela).
 • dvig funkcionalne spretnosti za ponovno aktivacijo.
 • pridobitev znanj in informacij za reševanje socialne problematike z aktivnim pristopom. 
 • pridobitev splošnih kompetenc, krepitev moči in motivacije za ponovno aktivacijo na trgu dela.
 • vključevanje v delovno aktivnost in opolnomočenje za vstop na trg dela.
 • okrepiti povezovanje različnih deležnikov v regijski enoti (izvedba programa z aktivnim povezovanjem z Zavodom RS za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, občino, nevladnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami).                                                                                                                                                                                    

Lokacija izvajanja programa

 

 • Društvo Novus, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (izvajalec)
 • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (projektni partner)
 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje (projektni partner)
 • … na terenu … v lokalnem okolju ali širše … knjižnice, društva, ustanove, zavodi, podjetja, organizacije …

 

Pravice in obveznosti vključenih oseb iz ciljne skupine

 

Pravice:

 • prostovoljna vključitev v program, ki ni pogojena s kakršnim koli članstvom;
 • vključena oseba ne izgubi statusa, ki ga je imela pred vključitvijo v program;
 • prilagojenost aktivnosti programa v skladu z individualnim načrtom uporabnika;
 • 30 minutni dnevni odmor za malico;
 • izplačilo denarne nagrade, stroškov prevoza in stroškov za prehrano skladno s pravili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenim osebam, vključenih v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (tedensko);
 • stroški za prevoz pripadajo osebi, katere kraj stalnega ali začasnega prebivališča je od kraja izvajanja aktivnosti programa oddaljen najmanj en kilometer v eno smer ter nima brezplačne možnosti uporabe javnega lokalnega prevoza; upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti programa;
 • stroški za prevoz pripadajo osebi za vsak dan dejanske prisotnosti v programu, ki se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa;
 • urejeno zavarovanje za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo (velja za čas prisotnosti v modulu II)
 • seznanitev z ukrepi, predpisanimi za varno delo;
 • zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
 • status mirovanja v primeru daljše odsotnosti iz programa (rizična nosečnost, materinski in starševski dopust, daljša bolezen idr.);
 • pravica do pritožbe;
 • prekinitev dogovora o vključitvi, brez navedbe razloga.

 

Obveznosti:

 • aktivno sodelovanje v dogovorjenih aktivnostih programa;
 • upoštevanje danih navodil;
 • skrbno in zanesljivo izvajanje nalog po danih navodilih v izogib, da se ne povzroči škoda iz hude malomarnosti;
 • minimalna vključenost uporabnika v - Modulu I, II in III.
 • dostava dokazil o upravičeni odsotnosti v programu (bolniška odsotnost, vključitev v izobraževalne ali druge podobne aktivnosti, ki pripomorejo k razvijanju kariere osebe, odsotnosti zaradi osebnih okoliščin na podlagi 165. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami), odsotnost zaradi drugega nepredvidljivega razloga, glede katerega izvajalec presodi, da je opravičljiv;
 • dokazilo o upravičeni odsotnosti v programu mora vsebovati vzrok in datum odsotnosti.

 

Projekt je oblikovan tako, da spodbuja aktivno vlogo raznih organizacij pri izvajanju posameznih aktivnosti, kar predstavlja dobre temelje in podlage za nadaljevanje tudi po zaključku projekta.

 

 

Kontaktne informacije:

 

Strokovna skupina - VELENJE

 

Suzana Faktor, strokovna sodelavka v programu

e-pošta: suzana.faktor@drustvo-novus.com

gsm: 064 260 054  

 

Ines Vugrinec, strokovna sodelavka v programu

e-pošta: ines.vugrinec@drustvo-novus.com

gsm: 064 260 054 

 

Amela Ahmetović, strokovna sodelavka v programu

e-pošta: amela.ahmetovic@drustvo-novus.com

gsm: 064 260 054 

 

 

Strokovna skupina - MOZIRJE

 

Aleksandra Cavnik, strokovna sodelavka

Edita Tamše, strokovna sodelavka

Jasmina Alić, strokovna sodelavka

 

 

e-pošta: sa@lu-velenje.si

gsm: 040 663 900

 

 

S socialno aktivacijo do zmanjšanja diskriminiranosti in socialne izključenosti.

 

 

Program za vključene osebe iz ciljne skupine je bil brezplačen. Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

 

                        

 

 

Na Javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2018 dne 21. 12. 2018) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izbral dve partnerstvi za izvajanje aktivnosti Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE (SPIN 2019-2022). V vzhodni kohezijski regiji je bilo izbrano projektno partnerstvo INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje, ki ga sestavljamo:

- tri strokovne organizacije INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. VelenjeDruštvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno svetovanje d.o.o.,

- predstavnik delodajalske organizacije/združenja Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica in

- predstavnik združenja delojemalcev SKEI regijska organizacija Velenje.

 

Skupna pogodbena vrednost za operacijo znaša največ do 1.819.156,00 EUR.

Namen projekta je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Projekt je podprlo 53 različnih podpornih organizacij iz KRVS. Izvajal se je v sodelovanju z območnimi službami ZRSZ in kariernimi središči ZRSZ, ki delujejo na območju KRVS (z izjemo Podravja) in drugimi deležniki (nevladnimi organizacijami, podjetji, občinami, združenji delodajalcev, delojemalcev, sindikatov, zbornic idr.).

V okviru izvajanja programa je projektno partnerstvo sodelovalo s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotavljalo potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. V okviru projekta sta se izvajali naslednji aktivnosti, za katere je bilo mogoče pridobiti sofinanciranje sredstev, in sicer:

 • - RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.;
 • - RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

 

Publikacija SPIN-KRVS >> TUKAJ

 

Pomembno obvestilo: od 30. 4. 2020 dalje so se usposabljanja izvajala tudi v e-obliki.

 

FB stran projekta https://www.facebook.com/spin.usposabljanja

Več novic o projektu najdete tudi na https://invel.si/novice/.

 

SPIN-letak 

Brošura SPIN KRVS - zaposleni s prenehanjem 

Brošura SPIN KRVS -zaposleni z ohranitvijo delovnega razmerja 

 

           

Projekt je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada

 

Dodatne informacije:

Strateško partnerstvo »Mreža« ​(1. 11. 2019 – 31. 1. 2022) je obravnavalo izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in reševalo izzive okolij delovanja partnerjev po principu "delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno". Partnerji projekta so bili: Mladinski center Dravinjske doline, Društvo Novus in Zavod Uspešen.si, Zavod Vozim ter Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje.

 

Strateško partnerstvo Mreža je zastavljene izzive na eni strani reševalo s prenosom dobrih praks in z razvojem novih ter nadgradnjo obstoječih programov za opolnomočenje različnih ranljivih skupin, na drugi strani pa preko krepitve in opolnomočenja zaposlenih oseb pri partnerjih na področju celostnega projektnega managementa krepi tudi trajnost organizacij.

 

Aktivnost je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo v okviru JR za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.

Projekt "Družbeno odgovorno podeželje v Savinjski dolini - Fižolčkova pot" je nastal v sodelovanju nevladnih organizacij in treh kmetij iz lokalnega okolja.

 

Vodilni partner projekta je bil Zavod VINETUM Slovenjske Gorice, zavod za razvoj trajnostnega turizma, Lenart so.p.. Člani partnerstva so bili:

družinska kmetija Cokan Ivo, Spodnje roje 1, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,

mešana kmetija Bizjak Jože, Letuš 50, 3327 Šmartno ob Paki, 

ekološka kmetija Poprask Aleš, Skorno 27, 3327 Šmartno ob Paki, 

Društvo za razvojčloveških virov in socialnih programo NOVUS. 

 

Namen projekta je bil razširitev nabora možnih dejavnosti na kmetijah, tudi na dejavnostih v zvezi s socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževalnjem o okolju in hrani. To smo dosegli s povezovanjem dejavnosti nekaterih podjetij, ki delujejo na tem področju ter kmetijami, ki bi želele poskusno izvajati te aktivnosti. V okviru projekta so kmetije pridobile znanja, ki bi lahko privedla k ustvaritvi novega delovnega mesta na kmetiji. 

 

Partnerji smo si zasledovali naslednje cilje:

- preučiti in preizkusiti nove možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povzeavi s socialnimi podjetji, 

- izobraziti kmete in zaposlene v socialnem podjetju, da bodo sposobni samostojno izvesti potrebne aktivnosti, 

- izobraževati na področju ekološkega kmetovanja, 

spodbujanje zmanjševanja količin zavržene hrane in večanje družbene odgovornosti na omenjenem področju, 

- ustvariti vsaj eno delovno mesto, 

- medgeneracijsko sodelovanje in povezvoanje, 

- ustvariti produkt, ki bo doprinesel k izboljšanju finančnega položaja na kmetiji, 

- seznaniti druge kmetije, socialna podjetja in širšo skupnost o rezultatih projekta, 

- ugotoviti ali so potrebne spremembe na področju zakonodaje, ki bi omogočile oz. olajšale razvoj novih oblik dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

- zaradi potrditve našega dela bomo opravili zunanjo evalvacijo. 

 

Fizolčkova pot (video vsebina) 

 

 

 

Društvo Novus je bil izbrani prijavitelj na javnem razpisu za sofinanciranje projekta »COVID – 19 S socialnim vključevanjem do opolnomočenja otrok, mladostnikov in starejših«, ki se je izvajal v letu 2021.

 

Za izvedbo celotnega projekta je bilo namenjeno 129.997,00 EUR sredstev.

Ključni cilj javnega razpisa je bil usmerjen v spodbujanje socialne vključenosti in opolnomočenje s pomočjo različnih pristopov, ki ranljive skupine vključujejo v razvijanje novih pristopov. Z njimi smo lažje naslavljali njihove potrebe zaradi epidemije COVID – 19 in prispevali k zmanjševanju njenih posledic. Cilj javnega razpisa je bil tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

 

Namen javnega razpisa je bil izvedba projektov, ki zagotavljajo inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19.

 

Ciljne skupine razpisa: starejši, otroci, mladostniki.

 

Cilj javnega razpisa so bili:

- opolnomočenje otrok in mladine za doseganje učnih uspehov (skupinske in individualne oblike pomoči za doseganje učnih uspehov in za soočanje z učnimi izzivi – npr. pomoč pri učenju, pregled nalog, priprava na preizkuse znanja),

 • - opolnomočenje starejših za aktivno preživljanje prostega časa (aktivno preživljanje prostega časa z vključevanjem v družbene procese in mentalno aktivnost. Individualne in skupinske aktivnosti bodo usmerjene v družabništvo in krepitev kompetenc digitalne pismenosti, ki so v razmerah epidemije COVID – 19 ključne),
 • - dvig motivacije, krepitev samozavesti in občutka lastne vrednosti (pri starejših želimo vzpodbuditi pozitivno razmišljanje in delovanje, ki vodi k boljšemu življenju, kljub posledicam epidemije in (občutka) večje izoliranosti. Pri otrocih in mladih pa bodo aktivnosti namenjene krepitvi notranje motivacije, ustvarjanju okolja in spoznavanju kako trud, vložen v učenje omogoča doseganje občutka uspešnosti).

 

Projekt je financiralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvajal se je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostne osi  "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.3 specifičnega cilja "Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju".

 

 

DiSPOT zloženka: DiSPOT_zlozenka

Inovativna e-platforma, nastala v sklopu projekta: e-tecaji.com

                                                    

Mestna občina Velenje (MOV) v letu 2021 sofinancira projekte mladih med 15. in 29. letom starosti za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. V sklopu tega se na sedežu Društva NOVUS v letu 2021 izvajajo naslednji  projekti:

 

► PREDSTAVITEV POKLICEV

 

► UČNA POMOČ ZA MLADE

 

► JEZIKOVNI TEČAJI ZA MLADE

 

 

                                    

PROJEKT: PREDSTAVITEV POKLICEV

 

   

                                     

 

Za mnoge mlade pripadnike družbe je izbira poklica izredno težka naloga. Mnogim se zalomi pri izbiri poklica, ker sebe, svojih želja in širokega nabora poklicev ne poznajo dovolj dobro. Naš glavni namen je organizirati delavnice in predavanja za mlade, da bi premostili problem premajhne ozaveščenosti in mladim olajšali prehod na novo stopnjo življenja. Zavedamo se, da zgolj informiranje o poklicih ni dovolj, zato je Projekt »Predstavitev poklicev« inovativno zasnovan, saj vključuje tako informiranost kot tudi usmerjanje in podporo izvajalcev projekta na podlagi široko zasnovanega vsebinskega okvira.

 

Uporabniki projekta:     

1. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti; 

2. študenti do 29. leta;

3. brezposelni mladi do 29. leta, ki so v fazi iskanja zaposlitve, a tudi tisti mladi, ki so prvo službo že nastopili in potrebujejo bodisi dodatno spodbudo bodisi dodatna znanja in informacije.

 

Cilji projekta:

- povečati kompetence mladih pri načrtovanju kariere;

- jih opolnomočiti, da začnejo aktivno razmišljati o sebi in zavestno sprejemati lastne odločitve;

- jih usmeriti, kako bolje spoznati sebe;

- izobraziti o procesu izobraževanja, poklicev, trga dela idr.;

- spodbujanje inovativnosti, samoiniciativnosti in gradnje samozavesti mladih;

- jih opogumiti za lažji vstop na trg dela.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: 

-          https://drustvo-novus.com/koledar ali

-          https://drustvo-novus.com/novice

 

 

Obvezne so predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 PROJEKT: UČNA POMOČ ZA MLADE

 

 

Učne težave otrok tako v osnovnih šolah kot tudi v srednjih in kasneje na študiju so stare toliko, kolikor so stare šole. V dvajsetih letih delovanja društva smo pridobili ogromno izkušenj na področju dela z mladimi in njihovimi potrebami in se vsako leto znova srečujemo z mladimi, ki potrebujejo različno intenziteto učne pomoči, večini pa je skupno to, da se zaradi slabšega znanja počutijo manj vredne med vrstniki. Problematika se še dodatno okrepi, ko se pogovarjamo o mladostnikih, ki že v osnovi prihajajo iz socialno ogroženih družin ali družin iz drugačnih kulturnih ozadij, in so že zaradi tega odrinjeni iz družbe. Epidemija bolezni COVID-19 pa je že tako slabo sliko še poslabšala, saj je veliko otrok bilo kar naenkrat prepuščenih znanjem svojih staršev, med katerimi marsikdo tega znanja sploh ne poseduje, da bi ga lahko prenesel na svoje otroke.

 

Zato v okviru projekta nudimo brezplačno učno pomoč zlasti pri naslednjih učnih predmetih:

- MATEMATIKA

- FIZIKA

- SLOVENŠČINA

- ANGLEŠČINA

- NEMŠČINA

 

Učno pomoč nudimo vsak torek in sredo med 9:00 in 15:00, vse od 1. junija pa do 31. oktobra 2021.

 

Obvezne predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

Cilji projekta:

- povečati integracijo in inkluzijo mladih, ki so zaradi neznanja izključeni med vrstniki,

- povečati samozavest in avtonomnost mladih,

- vzpostaviti učinkovito socialno učno okolje, v kateri se podpira različne potrebe, sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, stopnje izobrazbe itd.,

- nudenje učencem občutek sprejetosti,

- vzpostavitev kakovostnega in psihološko ugodnega ter strokovno podkovanega učnega okolja z jasno postavljenimi pravili,

- vzpostavitev učnega procesa, s katerim bodo udeleženci pridobili veselje do učenja,

- vzpostavitev temeljev za morebitno trajnostno izvajanje učne pomoči v MOV,

- izvedba minimalno 100 ur učne pomoči (individualna in skupinska).

 

Uporabniki projekta:     

1. Osnovnošolci, ki obiskujejo 9. razred in so že dopolnili 15 let,

2. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti,

3. študentje do 29. leta,

4. mladi starši do 29.leta, ki želijo pridobiti znanje, da bodo lažje pomagali svojim otrokom.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: 

-          https://drustvo-novus.com/koledar ali

-          https://drustvo-novus.com/novice

 

 

                     

 

 

 

PROJEKT: JEZIKOVNI TEČAJI ZA MLADE

 

 

 

 

Živimo v času, ko znanje tujih jezikov ni več stvar osebne izbire, temveč postaja že nuja. Velika večina delovnih mest dandanes že skoraj zahteva znanje (vsaj) angleškega jezika. Učenje tujih jezikov se začne že v osnovni šoli, se nadaljuje na srednji in kasneje na študiju. V dvajsetih letih delovanja in dela z različnimi ciljnimi skupinami, opažamo, da če mladi že kot osnovnošolci zaostanejo v znanju tujih jezikov, obstaja velika verjetnost, da bodo brez dodatne pomoči težko usvojili jezik.

 

Ker zahteva po znanju tujega jezika, predvsem za potrebe službe, postaja vse pomembnejši dejavnik, je pomembno, da v učenju jezika ne zaostanemo, ampak se ga pravočasno naučimo in ga vzljubimo. To lahko bistveno pripomore k naši osebni, profesionalni in poslovni rasti ter nam da neko dodano vrednost. Bolj samozavestno bomo vstopali na trg dela pa tudi v šoli ne bomo pod stresom pred vsakim preverjanjem znanja. Ni pa seveda nujno, da so vsi razlogi za učenje tujih jezikov službene narave ali zgolj zato, da bomo uspešno dokončali šolanje. Nekateri se želijo učiti "za dušo", ker so jim jeziki všeč ali pa so na tem področju nadarjeni, pa si tega ne morejo privoščiti.

 

V ta namen želimo mladim ponuditi brezplačne jezikovne tečaje dveh najpogostejših tujih jezikov, to sta angleščin in nemščina. Ker želimo zadovoljiti tako tiste, ki potrebujejo osnovno znanje, kot tudi tiste malo bolj napredne, ponujamo 4 različne jezikovne tečaje, in sicer:

1) angleščina - osnovni tečaj (raven A1-A2) - 20 urni tečaj

2) nemščina - osnovni tečaj (raven A1-A2) - 20 urni tečaj

3) angleščina - nadaljevalni tečaj (raven B1) - 30 urni tečaj

4) nemščina - nadaljevalni tečaj (raven B1) - 30 urni tečaj.

 

Obvezne predhodne prijave na: info@drustvo-novus.com

 

Cilji projekta:

- Učenje, usposabljanje in večanje kompetenc mladih,

- spodbujanje avtonomije mladih pri vstopu na trg dela,

- lajšanje mladim vstop na trg dela,

- spodbujanje njihove samozavesti,

- izpeljava učinkovitih, strokovnih in zanimivih tečajev, ki bodo temeljili na zabavnem načinu učenja

in aktivni udeležbi,

- razvoj občutka mladih za druge kulture in razumevanja za drugače misleče (učenje jezika namreč dviga zavedanje, da druge države in skupine ljudi delajo stvari drugače),

- lažje razumevanje drugih jezikov,

- širše možnosti mladih za nadaljnje šolanje in izobraževanje,

- omogočanje mladim iz socialno ogroženih družin, da se naučijo jezika brezplačno,

- omogočanje, da bodo lažje dokončali osnovno ali srednjo šolo ter študij,

- krepitev kognitivnih sposobnosti.

- vzpostaviti podlago, da se bodo lahko takšni jezikovni tečaji izvajali redno in trajnostno.

 

Udeleženci A1-A2 ravni bodo pridobili:

- razumevanje pogosto rabljenih besed, ki se nanašajo na življenjsko okolje,

- razumevanje povedi v krajših stavkih, na obvestilih, plakatih...,

- znali se bodo preprosto pogovarjati,

- znali bodo pisati preprosta sporočila itd.

 

Udeleženci B1 ravni bodo:

-pri govoru razumeli glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečujejo na delu,

prostem času itd.,

- znašli se bodo se v večini situacij (npr. potovanje, hobiji, delo itd.),

- razumeli opise dogodkov, občutij in želja/ itd.

 

Uporabniki projekta:     

1. Osnovnošolci, ki obiskujejo 9. razred in so že dopolnili 15 let,

2. dijaki srednjih šol med 15. in 19. letom starosti,

3. študentje do 29. leta,

4. mladi brezposelni ali zaposleni, ki še niso dopolnili 30 let.

 

Termine delavnic lahko spremljate na: 

-          https://drustvo-novus.com/koledar ali

-          https://drustvo-novus.com/novice

 

 

                   

Društvo NOVUS je sodelovalo v projektu LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline - Jejmo lokalno: povečanje stopnje samooskrbe v SAŠA regiji, ki se je zaključil decembra 2020.  

 

Projekt je temeljil in prispeval k prednostnemu področju samooskrbe, ki je poleg turizma in predelave lesa pomembno področje Strategije lokalnega razvoja LAS ZSŠD. Pomen samooskrbe se je promoviral preko uporabe novih virtualnih tehnologij in inovativnih načinov izobraževanja (VR očala).

 

Skupno je bilo izvedenih:

- 75 delavnic za otroke (vključenih je bilo 1373 otrok),

- 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju. Delavnice so vsebovale 10 različnih tematik (vključenih je bilo 274 oseb),

- za starostnike in bolnike z demenco je bil vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti preko izvedbe 10 delavnic (vključenih je bilo 103 starostnikov).

 

Pomemben prispevek operacije, ki omogoča tudi samo trajnost operacije, je bila izvedena virtualna konferenca na temo Varstva okolja in ohranjanja narave ter pomen prehranske samooskrbe. V času razglašene epidemije je pomen lokalne hrane še posebej pomemben. K sodelovanju so povabili nekatere lokalne pridelovalce, predelovalce in turistične delavce, ki v svoje jedilnike vključujejo lokalno hrano. Vključili so pomen lokalne hrane za osnovnošolce in spomnili, da ima področje samooskrbe širši pomen, tudi na področju energetske samooskrbe. Na videokonferenci je sodeloval tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek.

 

V projektu so sodelovali Ljudska univerza Velenje (prijavitelj), Društvo NovusKGZS - Zavod CeljeRA SAŠA in Zavod Savinja.

Center za družine Harmonija predstavlja v lokalnem okolju osrednji prostor, ki je namenjen druženju in izpolnitvi potreb otrok, mladostnikov, staršev, različnih oblik družin in drugih posameznikov. 

 

Vsebine:

 • - Neformalno druženje

- Aktivnosti za pozitivno starševstvo

 • - Počitniške aktivnosti za otroke in organizirano varstvo otrok
 • - Spodbujanje zdravega življenjskega sloga

 

Od ponedeljka do petka, od 7:30 do 17:00 ure, smo omogočali neformalno druženje (pogovor, družabne igre, uporabo računalnika, interneta, informiranje) ter nudili širok nabor različnih vsebin:

 

Vsebine namenjene razvoju pozitivnega starševstva

•Predavanja in izobraževalne delavnice za starše (pozitivna vzgoja, odgovorno starševstvo)

•Pogovorne delavnice (izmenjava izkušenj, odnosi in postavljanje mej otroku)

•Praktični treningi starševstva

 

Počitniške aktivnosti za otroke in organizirano varstvo otrok

•Igre z žogo, družabne igre v igralnici in na prostem

•Kreativna in varna uporaba računalnika in interneta

•Ustvarjalne delavnice za krepitev kreativnosti

•Jutranje in popoldansko občasno varstvo mlajših otrok

 

Aktivnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga

 

•Delavnice informiranja in osveščanja o zdravem življenjskem slogu, vzgajanju v IKT družbi, pripravi zdravih obrokov, pomenu gibanja

•Pogovori, informiranje, usmerjanje, skupine za samopomoč

 

Program je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Velenje in Občine Šmartno ob Paki.

 

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje – Namen programov je bil, da se mladim od 15 – 29 let v lokalnem okolju ponudi podporo na različnih vsebinskih področjih.

Namen projekta je bil razviti in izvesti dva dolga programa socialne aktivacije, ki sta z vključenostjo različnih akterjev in celostnim pristopom vplivala na ponovno socialno aktivacijo oseb iz ciljne skupine na območju regijske enote Velenja, Mozirja in Žalca. Program je bil namenjen dvigu socialnih in zaposlitvenih kompetenc pri dolgotrajnih prejemnikih denarne socialne pomoči.  Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz  sredstev Evropskega socialnega sklada.

Projekt »Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS« je bil izbran na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

 

Projekt je trajal od 1. 1. 2016 – 30. 9. 2019 in se je izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 – 2020. V času trajanja projekta smo skozi projekt strokovno, organizacijsko in zagovorniško okrepljene izbrane NVO s potencialom in tudi druge NVO spodbujali k razvoju novih storitev, ki jih določeno okolje potrebuje.

 

Naložbo financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, sodelovali pa smo tudi z Mladinskim centrom Dravinjske doline.

 

Skozi izvajanje vseh načrtovanih aktivnosti projekta smo želeli okrepiti prepoznavnost in vlogo regionalnega stičišča kot:

 1. osrednjo institucijo za razvoj NVO sektorja v lokalnem/regionalnem okolju in zagotavljanje storitev NVO s potencialom ter tudi ostalih,
 2. predstavniško telo NVO v odnosu do lokalnih/regionalnih oblasti in drugih akterjev,
 3. koordinatorja čezsektorske strukturne mreže, ki krepi sodelovanje med sektorji z namenom reševanja lokalnih/regionalnih potreb.

 

  

Operacijo KulNote, ki jo je financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, je kot nosilec projekta izvajalo Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje. Pri izvajanju aktivnosti operacije smo sodelovali kot projektni partner. Naša vloga v projektu je bila izvesti usposabljanje na področju zaposlovanja in podjetništva v kulturi. Izvedli smo 10 delavnic v skupnem trajanju 42 ur. Preko usposabljanj smo udeležence operacije usposobili na področju zaposlovanja in podjetništva v kulturi, z namenom, da dolgoročno sami poskrbijo za nove priložnosti, skozi katere se bo večala zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin.

 

Namen projekta je bil z inovativnim multidisciplinarnim usposabljanjem na področju poustvarjanja ljudske vokalne glasbe, ročnih spretnosti (keranje, zmijanski vez), avdio-video produkcije in zaposlovanja in podjetništva v kulturi:

– dvigniti raven usposobljenosti, ustvarjalnosti in samozavesti mladih in starejših dolgotrajno brezposelnih za večje zaposlitvene možnosti na trgu dela;

– skozi inovativno krepitev človeškega kapitala večati prepoznavnost bošnjaške, srbske in drugih manjšinskih kultur v Velenju, Trbovljah in širše v Sloveniji ter s tem večati socialno vključenost pripadnikov ranljivih skupin.

 

Ciljna skupina operacije so bile bošnjaška in srbska skupnost v Velenju in Trbovljah. Operacija se je zlasti osredotočala na starejše brezposelne ženske in mlade, ki šele vstopajo na trg delovne sile in imajo potrebo po socialni aktivaciji skozi kulturno udejstvovanje ter po pridobivanju novih znanj in veščin, ki bodo večale njihovo zaposljivost.

·         Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njenih dejavnosti (2018) 

·         Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (2018)

 

Programa javnega dela sta podpirala in sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje.

Operacijo, ki jo je izvajalo Bošnjaško mladinsko kulturno društvo v času od 1. julija 2016 do 31. avgusta 2017, sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen operacije je bil z inovativnim usposabljanjem na področju ročnih spretnosti (keranje – klekljanje), video produkcije in kulturnega menedžmenta, omogočiti večjo socialno aktivacijo in zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ter skozi inovativno krepitev človeškega kapitala večati prepoznavnost bošnjaške in drugih manjšinskih kultur v Velenju oz. v Sloveniji.

Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev – Nudenje strokovne, organizacijske in zagovorniške krepitve nevladnih organizacij v savinjski regiji ter spodbujanje le-teh k razvoju novih storitev, ki jih določeno okolje potrebuje.

·         Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (migrantov, priseljencev, beguncev, žrtev nasilja v družini, žensk, otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje) (2016 – 2017)

·         Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (starejših prebivalcev, ki jim grozi socialna izključenost, starejših brezposelnih oseb, invalidov, trajno in začasno nezaposljivih oseb) (2016 – 2017) 

 

Programa javnega dela sta podpirala in sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje.

Cikel dogodkov »Pogovorni večeri za ženske« smo izvajali kot srečanja namenjena ženskam, s ciljem, da znotraj skupine spregovorimo o temah na področju nosečnosti in materinstva. S pogovorno skupino smo spodbujali komunikacijo in osveščanje na dotičnem področju, z namenom, da se krepi sporočilo – »dovoljeno je govoriti o stiskah med nosečnostjo in materinstvom«. Z rednimi srečanji smo ustvarjali prostor, kjer so ženske lahko spregovorile o lastnih strahovih in izzivih na opisanem področju.

 

V časovnem obdobju od maja do novembra 2016 se je v sklopu pogovornih večerov vključilo 61 oseb.

 

Organizirali smo 8 pogovornih večerov za ženske na različne teme in s tem zajeli široko paleto pogostnih ob-porodnih vprašanj, ki si jih zastavljajo ženske: spremembe v partnerskem odnosu, usklajevanje poklicnega in materinskega področja, ginekološko – psihološka vprašanja, duševne stiske žensk.

 

Z rednimi srečanji smo ustvarjali prostor, kjer so udeleženke lahko spregovorile o lastnih strahovih in izzivih na področju nosečnosti in materinstva ter o drugih čustvenih stanjih vezanih na samopodobo.

Dogodki so bili tudi priložnost, da so udeleženke prejele praktične napotke kako lahko pri sebi prepoznajo dejavnike tveganja za duševne stiske med nosečnostjo ali kasneje v času materinstva.

 

Izvedbo programa je sofinancirala Mestna občina Velenje.

V okviru projekta »Prednosti uporabe računalnika za starejše odrasle« smo starejšim ponudili petkova srečanja na brezplačnih računalniških delavnicah s ciljem spoznavanja osnovne uporabe računalnika in možnosti, prednosti in pasti interneta za starejše odrasle (»Shranjevanje dokumentov«, »Osnove interneta«, »Prednosti in pasti interneta« »Spletni portali za starejše, »E-pošta gmail.com«, »Socialna omrežja« …).

 

Glavni cilj programa je bil starejše odrasle opremiti z znanjem kako uporabljati računalnik, predvsem internet in njegove možnosti, ki jih lahko s pridom izkoristi tudi starejša populacija prebivalstva. Z izvajanjem zgoraj navedenih aktivnosti je bil cilj dosežen, saj so starejši odrasli z vključevanjem v aktivnosti in kontinuiranim ponavljanjem pridobljenega znanja krepili miselne zmožnosti, urili spomin, predvsem pa ohranjali socialno vključenost in pridobivali konkretna znanja, ki jim omogočajo življenje v koraku s časom ter boljšo informiranost.

 

V letu 2016 je bilo v program vključenih 94 uporabnikov. Zaradi želje po zagotavljanju višje kakovosti izobraževanja in prilagojenem podajanju snovi starejšim odraslim smo oblikovali manjše skupine (cca. 8 udeležencev na skupino).

 

Izvedbo programa je sofinancirala Mestna občina Velenje.

Družinski center Harmonija je tekom projekta predstavljal osrednji prostor v lokalnem okolju in je bil namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin in posameznikov v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine, ki smo jih izvajali, so prispevale k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, h krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter so nudile informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznikov oziroma družin.

 

Področja delovanja Družinskega centra Harmonija:

1) VSEBINE NAMENJENE KREPITVI STARŠEVSKIH KOMPETENC

 • Pogovorne skupine z različno vsebino:

- »Deset najpogostejših starševskih napak«,

- »Kaj pomeni starševstvo zame?,

- »Rojstvo novega člana družine spremeni dinamiko starševstva«,

- »Občutki, da nismo dobri starši«,

- »Pomembnost otrokovih čustev«,

- »Prepiri med staršema«,

- »Kdaj dovoliti otrokom dostop do računalnika«,

- »Vzgoja po ločitvi«,

- »Kako se soočiti s z ljubosumjem med brati in sestrami«,

- »Kako ne vzbujati občutkov krivde pri otroku«,

- »Vključenost obeh staršev pri vzgoji«,

- »Kadar vzgoja med očetom in mamo ni usklajena«,

- »Pripravite svojega otroka za na pot in ne poti za svojega otroka«,

- »Kako pozitivno spodbujati introvertiranega otroka«,

- »Kako postavljati meje«,

- »Kako komunicirati z otrokom o težkih življenjskih tematikah«,

- »Kako graditi na zaupljivem in zaupnem odnosu z otrokom«,

- »Aktivno preživljanje časa starš-otrok«,

- »Odzivanje staršev na čustvene izjave njihovih otrok«,

- »Dobri partnerski odnosi«,

- »Brezposelnost in starševstvo«

 

 • Občasno nudenje individualne pomoči staršem pri vzgoji otrok in mladostnikov ter pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi starševstva (namenjena zlasti staršem pri vzgoji otrok in mladostnikov, izboljšanju komunikacije, reševanju učnih in vedenjskih težav s ciljem nudenja informacij in znanj za kakovostno življenje posameznikov, posameznic in vseh oblik družin);

 

 • Delavnice za opolnomočenje staršev (npr. »Kako otroku postaviti meje?«, »Kako pomagati otroku pri učenju?«, »Stres in sprostitvene tehnike za starše«).

 

2) IZVAJANJE POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE, ORGANIZIRANO OBČASNO VARSTVO OTROK

 • Počitniške aktivnosti v času poletnih, krompirjevih in zimskih počitnic z vključevanjem gibalnih, miselnih, ustvarjalnih in zabavnih vsebin (igre brez meja, namizni tenis, badminton, team building delavnice, ustvarjalne delavnice, delavnice računalniškega opismenjevanja...);

 

 • Jutranje in popoldansko varstvo otrok (igranje družabnih iger, krepitev socialnih veščin, aktivnosti za krepitev ustvarjalnosti otrok, pogovor...).

 

3) VSEBINE ZA USTVARJALNO IN AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA RAZLIČNIH SKUPIN OTROK IN DRUŽIN

 • Izvajanje delavnic za družine (npr. poznavanja poklicev in sprejemanja pomembnih odločitev);
 • izvajanje delavnice za otroke s posebnimi potrebami (npr. peka palačink v sodelovanju z OŠ Glazija);
 • izvajanje ustvarjalnih delavnic (npr. izdelovanje uporabnih izdelkov iz odpadnih materialov, izdelovanje voščilnic ipd.);
 • tematske delavnice v času praznikov (velika noč, materinski dan...);
 • informiranje staršev in otrok o načinih skupnega preživljanja prostega časa;
 • računalniške delavnice za otroke...

 

4) VSEBINE IN DEJAVNOSTI NAMENJENE POSAMEZNICAM IN POSAMEZNIKOM OZIROMA DRUŽINAM V SPECIFIČNIH ŽIVLJENJSKIH SITUACIJAH

V okviru teh vsebin smo nudili celovito pomoč in podporo v obliki informiranja, usmerjanja, svetovanja, motiviranja posameznikov in družin, ki so se znašle v različnih specifičnih situacijah (npr. brezposelnost, zadolženost, razveza, neželena nosečnost, različne oblike zasvojenosti, manj funkcionalni odnosi znotraj družine, bolezen …).

 

Naša pomoč je na teh področjih vključevala:

 • informiranje;
 • individualno svetovanje;
 • individualno psihološko svetovanje,
 • izvajanje pogovornih skupin (npr. »Ni lahko biti mamica in blesteti v službi«);
 • izvajanje predavanj (npr. »Noseča sem. Kaj sedaj?«, »Z rojstvom otroka ženska takoj začuti svoje materinstvo. Mit ali dejstvo?«, »Najstniška nosečnost«, »Razlika med zdravim in nezdravim partnerskim odnosom«)...

 

Pomoč na področju poklicne orientacije je vključevala:

 • informiranje;
 • individualno svetovanje;
 • individualno psihološko svetovanje;
 • psihološka testiranja;
 • celovito nudenje pomoči tako otrokom, mladostnikom, kakor tudi njihovim staršem pri poklicni izbiri in sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev (nadaljevanje izobraževanja ali zaposlitev, zaposlitvene možnosti, spoznavanje različnih poklicev...);
 • izvedba delavnic in individualnih svetovanj s področja možnosti šolanja, štipendiranja ter možnosti zaposlovanja, iskanje ustreznega poklica glede na osebnost posameznika idr.;
 • izvajanje pogovorne skupine za mlade brezposelne, socialno ogrožene posameznike;
 • izpeljava delavnic na področju karierne orientacije (npr. "Komunikacija na trgu dela", delavnica na temo reševanja brezposelosti...);
 • informiranje, usmerjanje in motivacija za brezposelne osebe (izvedbe na Zavodu RS za zaposlovanje);

1. Projekt VKO BO: «Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Velenje)

2. Projekt VKO BO: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Celje)

3. Projekt VKO BO: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Trbovlje)

4. Izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih

5. Izvedba programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« Program »Od A do Ž o socialnem podjetništvu.

6. Izvedba programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« Program »Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe – UŽU MI)«

7. Razvoj, priprava in izvedba programa usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in kariere za povečanje podjetnosti mladih z izdelavo kariernega načrta.  

 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje - Točka za mlade -  program javnih del
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi s področja informacijsko – komunikacijskih tehnologij
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi za mlade
 • Zavod RS za zaposlovanje in Invel d.o.o. – program »Prava odločitev za zaposlitev«
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi za mlade
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Urad Vlade RS za enake možnosti – projekt »Revščina ima ženski obraz – odpravimo jo«
 • Urad Vlade RS za komuniciranje – projekt »Evropske vrednote so moje vrednote«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Center za aktivno življenje«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Učenje za uspešno življenje«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Invel, d.o.o. – promocija in organizacija predavanj in ogledov v sklopu projekta »Drugače o poklicih«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Center za aktivno življenje«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Učenje za uspešno življenje«
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – projekt »Z igro do zdravja«
 • Urad Vlade RS za komuniciranje – projekt »Evro v Sloveniji«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport in Invel, d.o.o. - Projekt razvijanja in širjenja mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje - Centrov vseživljenjskega učenja
 • Ministrstvo za šolstvo in šport in Invel, d.o.o. - Programi splošnega izobraževanja  »Izobraževanje za aktivno državljanstvo«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi s področja podjetništva