Predstavitev glavnih dejavnosti in doseženih rezultatov organizacije

Preventiva na področju družine

Že od leta 2008 izvajamo aktivnosti Centra za družino Harmonija, katerega namen je delovati preventivno na področju družine.

V vseh teh letih smo za več kot 32.000 uporabnikov (cca. 2.500 na leto) organizirali več kot 1.500 predavanj (cca. 120 na leto).

Vsako leto organiziramo brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 4. razreda tako med poletnimi, kakor tudi zimskimi in jesenskimi počitnicami, katerih se na letni ravni udeleži 500 – 600 otrok.

Omogočamo vsakodnevno brezplačno uporabo prostora za neformalno druženje (cca 1.900 ur na leto), varstvo otrok pred in po šoli ter številne druge aktivnosti (medgeneracijsko druženje otrok in starih staršev, ustvarjalne delavnice, učna pomoč idr.).

Organiziramo strokovne vsebine pozitivnega starševstva in zdravega življenjskega sloga (cca. 250 ur na leto) namenjene staršem in otrokom za pomoč  ter podporo pri raznih težavah, ki pestijo otroke in njihove starše. Na leto te vsebine obišče od 300 – 400 uporabnikov.  

Nudimo strokovno pomoč in svetovanje staršem in otrokom pri reševanju posameznih težav v katerih so se znašli (psihološka podpora, učna podpora, reševanje zaposlitvenih in drugih socialnih težav idr.). Na leto pomagamo cca. 100 osebam.

 

Več o programu Centra za družine Harmonija najdete tukaj.

Več o aktivnostih in rezultatih po posameznih letih pa si lahko pogledate v letnih poročilih  - tukaj.

 

Področje socialne aktivacije

V letu 2017 smo pristopili k pilotnemu razvoju programa socialne aktivacije težje zaposljivih oseb, ki se izvaja še danes. 

Od leta 2017 se je v program vključilo že več kot 100 oseb.

Več kot 35 oseb se je skozi program ponovno aktiviralo in realiziralo svoje zaposlitvene in izobraževalne cilje na presečni dan – to je 28. dan po zaključku programa.

Uspešnost realizacije izhodov v zaposlitev ali izobraževanje po zaključku programa je torej več kot 32 %.

Skozi program smo vzpostavili sodelovanje z cca. 50 deležniki na trgu dela, ki se aktivno vključujejo v izvajanje programa v smislu izvajanja strokovnih predavanj ali zagotavljanja delovnih aktivnosti za udeležence.  

 

Več o aktualnemu programu socialne aktivacije najdete tukaj.

Več o aktivnostih in rezultatih po posameznih letih pa si lahko pogledate v letnih poročilih - tukaj.

 

Področje razvoja NVO sektorja

Kot podporna organizacija za razvoj NVO sektorja v savinjski regiji že od leta 2016 izvajamo aktivnosti Regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS.

V teh letih smo na področju organizacijskega, strokovnega in zagovorniškega področja okrepili 18 izbranih NVO s potencialom, ki so z našo podporo in pomočjo razvili 15 novih storitev, ki jih nudijo svojim uporabnikom.

Izvedli smo več kot 50 izobraževanj in usposabljanj ter opravili cca. 1000 ur mentorstva in strokovne podpore za NVO. 

Podali smo 12 zakonodajnih pobud na lokalni ravni. S tem smo spodbudili in dosegli 11 sprememb lokalnih/regionalnih politik v korist NVO sektorja.

Izdali smo 12 publikacij regionalnega stičišča v katerih se je predstavilo več kot 100 NVO v regiji.  

Oblikovali smo 12 čezsektorskih lokalnih partnerskih mrež, ki so izvedle več kot 35 dogodkov v regiji.

Spodbudili in koordinirali smo izvedbo 12-ih skupnih akcij na področju izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO.

V regijo smo preko programa krepitve NVO s potencialom, vzpostavitve čezsektorskih mrež in razvoja novih storitev pripeljali več kot 3 milijone EUR.

 

Več o aktivnostih programa regionalnega stičišča NVO najdete tukaj.

Več o aktivnostih in rezultatih po posameznih letih pa si lahko pogledate v letnih poročilih - tukaj.

 

Področje karierne orientacije za mlade

V letu 2019 smo v Velenju vzpostavili enoto kariernega centra za mlade »VšečKAM in GREM«, ki pokriva savinjsko, koroško in zasavsko regijo, z izjemo Litije.

Vzpostavili smo aktivno sodelovanje s 35 osnovnimi šolami in 15 srednjimi šolami na območju delovanja.

Za učence, dijake in njihove starše smo v obdobju izvajanja organizirali več kot 90 strokovnih dogodkov in usposabljanj, ki jih izvajajo bodisi strokovni delavci (3) bodisi zunanji strokovnjaki (12).

170 učencem in dijakom smo nudili individualno poglobljeno obravnavo in jim tako pomagali k boljši izbiri poklicne poti.

Vzpostavili smo Strokovni svet KCM Enota Velenje v katerega je vključenih 13 deležnikov iz okolja (OŠ, SŠ, ZRSZ, gospodarstvo).

Organizirali smo preko 15 dogodkov za promocijo kariernega centra in krepitev sodelovanja z drugimi deležniki na trgu dela.

V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki (programerji) smo oblikovali in razvili 4 virtualne simulatorje poklica, ki jih učenci spoznavanje preko virtualnih očal. 

 

Več o aktivnostih programa »VŠEČkam in GREM – Karierni center za mlade« najdete tukaj.

Več o aktivnostih in rezultatih po posameznih letih pa si lahko pogledate v letnih poročilih - tukaj.

 

Področje razvoja kompetenc

Od leta 2019 smo aktivno vključeni v projekt SPIN (vzhodna kohezijska regija), katerega namen je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

V času izvajanja smo v projekt vključili 180 oseb s katerimi smo izvedli več kot 1000 ur informiranj, motivacij in poglobljene asistence ter podpore pri izdelavi individualnega kariernega načrta.

Aktivno sodelujemo s 4 območnimi službami ZRSZ in 5 podjetji z namenom vključevanja oseb v program krepitve kompetenc.

Za vključene osebe smo izvedli in/ali organizirali več kot 5.500 ur usposabljanj iz različnih področjih, ki jih izvajajo tako notranji kot tudi zunanji strokovnjaki.

 

Več o aktivnostih programa SPIN najdete tukaj.

Več o aktivnostih in rezultatih po posameznih letih pa si lahko pogledate v letnih poročilih - tukaj.

 

Področje mladinskega dela

Že od leta 2006 izvajamo različne programe in projekte s področja dela z mladimi na različnih vsebinskih področjih (zdravje, zaposlovanje, teme s področja EU, podjetništva idr.).

Izvedli smo preko 90 različnih izobraževalnih, informativnih, tematskih in preventivnih delavnic (cca. 6 na leto).

Delavnic se je udeležilo več kot 1.800 mladih iz savinjske in koroške regije.

 

Več o aktivnostih Lokalnega programa za mlade v MO Velenje najdete tukaj.

Več o aktivnostih in rezultatih po posameznih letih pa si lahko pogledate v letnih poročilih - tukaj.

 

in še mnogo več…