Vizija in poslanstvo

Namen Društva za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS je razvoj človeških virov, filantropije in socialnih programov, spodbujanje partnerskega sodelovanja, povezovanja in združevanja nevladnih organizacij in drugih pravnih oseb ter nudenje brezplačne pomoči ranljivim skupinam prebivalstva, nevladnim organizacijam in drugim pravnim osebam v obliki izobraževanj, usposabljanj, svetovanj, mentorstev, strokovne podpore in drugih oblik pomoči.
 
Naše poslanstvo je nuditi podporo pomoči potrebnim posameznikom oziroma organizacijam pri reševanju konkretnih težav oziroma trenutne situacije v kateri so se znašli. S svojimi aktivnostmi želimo ciljno javnost ustrezno ozavestiti, usposobiti in jo spodbuditi k sodelovanju z različnimi akterji, da bi si omogočili razvoj, rast in sodelovanje, ki bodo posledično doprinesli h krepitvi aktivne vloge posameznikov in organizacij, večji blaginji in trajnostnemu razvoju regije in širšega okolja.  

Vrednote, na podlagi katerih v društvu delujemo, so:
 

Razvoj – spodbujanje osebne in poslovne rasti ter trajnostnega razvoja.  
 
Strokovnost – skrb za ustrezno usposobljenost kadra ter spodbujanje nenehnega nadgrajevanja znanja zaposlenih, zunanjih sodelavcev, kot tudi druge javnosti.
 
Sodelovanje – spodbujanje aktivnega sodelovanja in partnerskega pristopa. 
 
Prilagodljivost – pri svojem delovanju se prilagajamo potrebam okolja, posameznikov in širše javnosti.
 
Zanesljivost – skrb za odgovoren odnos do dela, zaposlenih in drugih sodelavcev ter druge ciljne javnosti.