Regionalno stičišče NOVUS

REGIONALNO STIČIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ SAVINJSKE REGIJE NOVUS 2023 - 2027 

                                                              

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije 2023–2027, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo v Uradnem listu RS, št. 82/23, bo še naprej deloval program, ki je vreden 458.999,29 EUR. 

 

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in projektni partner Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) bosta v obdobju 2023 – 2027 izvajala aktivnosti programa Regionalno stičišča NOVUS. Cilji programa, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije s sredstvi iz Sklada za NVO so: 

 • informiran, usposobljen in medsebojno povezan NVO sektor,
 • vzpostavljena trajnejša partnerstva med NVO ter javnimi institucijami, gospodarstvom in mediji, z namenom reševanja prepoznanih potreb v družbi,
 • prispevek NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik,
 • okrepljena prepoznavnost in kakovost regionalnih stičišč na njihovem področju delovanja.

 

V okviru Regionalnega stičišča NOVUS zagotavljamo nevladnim organizacijam pomoč in podporo na naslednjih področjih:

·         Programske aktivnosti »stičišča« so usmerjene v razvoj NVO. V informacijskih pisarnah v Velenju, Slovenskih Konjicah in drugih lokacijah svetujemo osebno, po telefonu in e-medijev ter tako zagotavljamo učinkovit servis za NVO. Skozi informacijske kanale (spletno stran, FB, Instagram) imajo NVO vpogled v aktualne razpise, novice, dogodke in tekoče zadeve. Hkrati imajo NVO možnost objave njihovih aktivnosti in dogodkov, skozi naše komunikacijske kanale. NVO lahko s svojimi prispevki sodelujejo v Publikaciji Regionalnega stičišča NOVUS, kjer skozi dobre zgodbe, v tiskani in e-obliki  poskrbijo za lastno NVO promocijo v regiji. 

 

·         V okviru  5. različnih vsebinskih Akademij (Akademija za zbiranje sredstev in projektne prijave, Akademija za digitalizacijo NVO, Akademija za civilni dialog in zagovorništvo, Akademija za komuniciranje, Akademija za organizacijski razvoj) nudimo usposabljanja in mentoriranje NVO (nevladnim organizacijam s potencialom) na strokovnem, organizacijskem in zagovorniškem področju.  Usposabljanja se izvajajo fizično in online obliki, za vse zainteresirane NVO v savinjski regiji. 

 

·         Stičišče deluje kot podpora NVO in pomaga h krepitvi v samostojne NVO akterje, za potrebe odzivanja v okolju na lokalni/regionalni ravni ter izvedbi učinkovitega procesa zagovorništva. Na tem področju so bile v preteklosti že sprejete Strategije na področju mladine, športa, itd. 

 

·         S povezovanjem deležnikov v okolju sodeluje stičišče v različnih partnerskih mrežah in skupaj z njimi izvaja akcije namenjene razvoju NVO.

 

idr.

 

Vabimo vas, da se obrnete na nas in nam predstavite svoje potrebe in skupaj bomo poiskali ustrezne rešitve za vas.

 

 

Naša vizija je usmerjena v doseganje povezanega, učinkovitega, stabilnega, profesionaliziranega in zaupanja vrednega nevladnega sektorja v savinjski regiji. Iz naše vizije izhaja poslanstvo našega delovanja, ki je usmerjeno v krepitev nevladnega sektorja v savinjski regiji do te mere, da se bodo NVO znale samostojno, suvereno in učinkovito odzivati na družbene izzive in z zagotavljanjem kakovostnih storitev v ustreznem sistemskem podpornem okolju prispevati k družbeni povezanosti in solidarnosti.

 

Z namenom uresničevanja vizije in poslanstva, smo si v nadaljnjih petih letih zastavili doseči naslednje cilje:

1) preobrazba NVO savinjske regije v samostojne in profesionalizirane akterje, ki so sposobni prepoznati in se odzvati na potrebe v okolju, samozavestno zagovarjajo svoje interese, aktivno zasledujejo svoje cilje, se suvereno zagovarjajo pred regionalnimi, lokalnimi in nacionalnimi odločevalci, razvijajo kakovostne storitve, s katerimi prispevajo k družbeni povezanosti in solidarnosti in so se sposobni čezsektorsko povezovati in sklepati partnerstva za manjšo razdrobljenost, stabilnost in trajnostno naravnanost;

 

2) vzpostaviti močno regionalno stičišče, ki je v lokalnem/regionalnem/nacionalnem okolju prepoznano kot:

- osrednja institucija za razvoj NVO sektorja v savinjski regiji in zagotavljanje storitev NVO s potencialom ter tudi ostalih NVO;

- predstavniško telo NVO v odnosu do lokalnih/regionalnih oblasti in drugih akterjev,

- koordinator čezsektorske strukturne mreže, ki krepi sodelovanje med sektorji z namenom reševanja lokalnih/regionalnih potreb;

- center znanja za nevladni sektor v savinjski regiji;

 

3) učinkovit odgovor na aktualne družbene izzive (kot npr. izziv staranja prebivalstva, ki ga naslavlja Strategija dolgožive družbe ter izziv uspešne integracije tujcev);

 

4) zagotoviti trajnost delovanja Regionalnega stičišča NOVUS in NVO sektorja savinjske regije.

 

Strateške cilje bomo dosegali z naslednjimi koraki:

 1. kontinuirano in poglobljeno izvajanje promocije in informiranja javnosti;
 2. kontinuirana skrb za krepitev organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti NVO;
 3. kontinuirana skrb za ustrezno usposobljenost lastnega kadra;
 4. nenehna skrb za krepitev povezovanja tako z NVO kakor tudi z drugimi sektorji z namenom doseči povezan, stabilen, manj razdrobljen in trajnostno naravnan nevladni sektor;
 5. skrb za širjenje ponudbe aktivnosti v skladu s potrebami v okolju;
 6. stalno ugotavljanje uspešnosti oziroma evalvacija delovanja mreže NVO;
 7. stalno ugotavljanje izzivov in morebitnih tveganj;
 8. zagotavljanje trajnosti

 

 

 

  

                                       

 

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO. 

 

> Več o projektu in podpornih storitvah na sticisce-novus.si