Regionalno stičišče NOVUS

REGIONALNO STIČIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ SAVINJSKE REGIJE NOVUS 2019 - 2023 

                                                              

Z največjim veseljem sporočamo, da smo bili ponovno uspešni pri prijavi na Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo v Uradnem listu RS, št. 48/19, in je vreden 441.522,79 EUR. 

 

Program/projekt bo trajal od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023, tako da se neizmerno veselimo, da bomo lahko še naprej delali z vami in za vas! Zakaj? Ker verjamemo, da so NVO eden izmed temeljnih gradnikov civilne družbe in ključni člen pri doseganju družbenega razvoja.

 

Aktivnosti Regionalnega stičišča NOVUS potekajo pod okriljem Društva NOVUS ter v aktivnem sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline (MCDD), ki velja za eno izmed najuspešnejših organizacij na mladinskem področju in je močno vpet v lokalno/regionalno okolje ter sodeluje pri oblikovanju in pripravi programov in politik z lokalnimi oblastmi in drugimi akterji (sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih programov in strategij za mlade).

 

Naša vizija je usmerjena v doseganje povezanega, učinkovitega, stabilnega, profesionaliziranega in zaupanja vrednega nevladnega sektorja v savinjski regiji. Iz naše vizije izhaja poslanstvo našega delovanja, ki je usmerjeno v krepitev nevladnega sektorja v savinjski regiji do te mere, da se bodo NVO znale samostojno, suvereno in učinkovito odzivati na družbene izzive in z zagotavljanjem kakovostnih storitev v ustreznem sistemskem podpornem okolju prispevati k družbeni povezanosti in solidarnosti.

 

Z namenom uresničevanja vizije in poslanstva, smo si v nadaljnjih petih letih zastavili doseči naslednje cilje:

1) preobrazba NVO savinjske regije v samostojne in profesionalizirane akterje, ki so sposobni prepoznati in se odzvati na potrebe v okolju, samozavestno zagovarjajo svoje interese, aktivno zasledujejo svoje cilje, se suvereno zagovarjajo pred regionalnimi, lokalnimi in nacionalnimi odločevalci, razvijajo kakovostne storitve, s katerimi prispevajo k družbeni povezanosti in solidarnosti in so se sposobni čezsektorsko povezovati in sklepati partnerstva za manjšo razdrobljenost, stabilnost in trajnostno naravnanost;

 

2) vzpostaviti močno regionalno stičišče, ki je v lokalnem/regionalnem/nacionalnem okolju prepoznano kot:

- osrednja institucija za razvoj NVO sektorja v savinjski regiji in zagotavljanje storitev NVO s potencialom ter tudi ostalih NVO;

- predstavniško telo NVO v odnosu do lokalnih/regionalnih oblasti in drugih akterjev,

- koordinator čezsektorske strukturne mreže, ki krepi sodelovanje med sektorji z namenom reševanja lokalnih/regionalnih potreb;

- center znanja za nevladni sektor v savinjski regiji;

 

3) učinkovit odgovor na aktualne družbene izzive (kot npr. izziv staranja prebivalstva, ki ga naslavlja Strategija dolgožive družbe ter izziv uspešne integracije tujcev);

 

4) zagotoviti trajnost delovanja Regionalnega stičišča NOVUS in NVO sektorja savinjske regije.

 

Strateške cilje bomo dosegali z naslednjimi koraki:

  1. kontinuirano in poglobljeno izvajanje promocije in informiranja javnosti;
  2. kontinuirana skrb za krepitev organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti NVO;
  3. kontinuirana skrb za ustrezno usposobljenost lastnega kadra;
  4. nenehna skrb za krepitev povezovanja tako z NVO kakor tudi z drugimi sektorji z namenom doseči povezan, stabilen, manj razdrobljen in trajnostno naravnan nevladni sektor;
  5. skrb za širjenje ponudbe aktivnosti v skladu s potrebami v okolju;
  6. stalno ugotavljanje uspešnosti oziroma evalvacija delovanja mreže NVO;
  7. stalno ugotavljanje izzivov in morebitnih tveganj;
  8. zagotavljanje trajnosti.

 

NA KRATKO O PROGRAMU IN NAŠIH STORITVAH

 

Program »Regionalno stičišče NOVUS« je zaživel v letu 2016, z namenom nudenja celostne podpore NVO v 31. občinah savinjske regije, in aktivno deluje še danes. Aktivnosti programa v partnerstvu izvajamo Društvo NOVUS in Mladinski center Dravinjske doline.

 

Programske aktivnosti »stičišča« so usmerjene v razvoj NVO. V informacijskih pisarnah v Velenju, Slovenskih Konjicah drugih lokacijah svetujemo osebno, po telefonu in e-pošti ter tako zagotavljamo učinkovit servis za NVO. Skozi informacijske kanale (spletno stran, FB) imajo NVO vpogled v aktualne razpise, novice, dogodke in tekoče zadeve. Hkrati imajo NVO možnost objave njihovih aktivnosti in dogodkov, skozi naše komunikacijske kanale. NVO lahko s svojimi prispevki sodelujejo v Publikaciji, ki izide vsake 4 mesece v tiskani in e-obliki in tako poskrbijo za lastno NVO promocijo. Skozi organiziranje posvetov stičišče povezuje NVO sektor z ostalimi odločevalci in deležniki v okolju.

 

V okviru 5. različnih vsebinskih Akademij nudimo usposabljanja, delavnice, mentoriranje NVO (nevladnim organizacijam s potencialom)  na strokovnem, organizacijskem in zagovorniškem področju. Usposabljanja se izvajajo fizično in online za vse zainteresirane NVO v savinjski regiji. 

 

Stičišče deluje kot podpora NVO in pomaga h krepitvi v samostojne NVO akterje, za potrebe odzivanja v okolju na lokalni/regionalni ravni ter izvedbi učinkovitega procesa zagovorništva. Na tem področju so bile v preteklosti že sprejete Strategije na področju mladine, športa, itd.

 

S povezovanjem deležnikov v okolju sodeluje stičišče v različnih partnerskih mrežah in skupaj z njimi izvaja akcije namenjene razvoju NVO.

 

Skupaj s partnerji ponujamo trajnostno naravnane storitve, predvsem na področju dolgožive družbe ter razvoja in uporabe digitalizacije v regiji. 

 

Skupaj z ostalimi 11. regionalnimi stičišči, v sklopu enotne Blagovne znamke-zaNVO, izvajamo skupne akcije v dobrobit NVO sektorju. 

 

 

  

                                       

 

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023.​

 

> Več o projektu in podpornih storitvah na sticisce-novus.si